Aktuality

Přechod firmy na nejmodernější projekční systémy

Datum: 06.02.2019

Ve firmě AQUATIS postupně dochází k implementaci projekčních postupů s využitím nejnovějších softwarových nástrojů, jejichž  výstupem je komplexní model. Cílem firmy AQUATIS je postupné převedení standardní 2D technologie do oblasti BIM nástrojů. Transformace výrobních postupů dospěla v úterý 29. ledna 2019 k dalšímu milníku, kdy byla uskutečněna prezentace komplexních projekčních procesů na bázi nejnovější technologie firmy AUTODESK. Zástupci této firmy a našeho CAD konzultanta prezentovali návrh našich nových firemních pracovních postupů s využitím systémů Civil3D, Revit, Inventor, ReCAP, Infraworks, BIM360 a dalších. Prezentace pracovala s reálnými typy projektů, které se ve firmě zpracovávají. Výsledkem prezentace pak byl další posun v oblasti transformace výrobních procesů v AQUATISu. 

 

 

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Datum: 08.11.2018

V pondělí 5.11.2018 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce vodního díla na řece Ostravici. Naše společnost AQUATIS a.s. byla projektantem stavby a s vodním dílem Šance byla bytostně spjata již od jejího vzniku, kdy na stavbě dokončené a uvedené do provozu v roce 1969 působila ve funkci generálního projektanta. Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svoji výškou 65 m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v Moravskoslezském regionu a patří k nejvyšším v rámci celé ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošlo vodní dílo Šance celkovou rekonstrukcí, která zajistí jeho bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební práce byly zaměřeny hlavně na zvětšení přelivu a navazujících konstrukcí, aby přehrada převedla i extrémní povoděň s dobou opakování 10 000 let. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Jejím zhotovitelem byla akciová společnost OHLŽS, a.s. Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu "Podpora prevence před povodněmi III" a z vlastních prostředků státního podniku Povodí Odry. Společnost AQUATIS a.s. měla možnost se podílet na všech stupních přípravy a realizaci této stavby (studie proveditelnosti, veškeré průzkumné práce, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentaci). V období realizace pak výkon stavebního dozoru. Po provedené rekonstrukci bude vodní dílo plnohodnotně a dlouhodobě plnit nejenom svůj hlavní účel jako vodárenský zdroj, ale rovněž protipovodňovou ochranu a hydroenergetické využití. Za společnost AQUATIS se slavnostního otevření VD Šance po rekonstrukci účastnil generální ředitel AQUATISU, pan Ing. Pavel Kutálek, dále pak Ing Jiří Švancara, ředitel divize hydrotechniky a pak hlavní inženýr projektu, Ing. Tomáš Ohera. Hlavní dík pak patří zejména Ing. Tomáši Oherovi, který odvedl kus kvalitní inženýrské práce. Při ukončení rekonstrukce hráze byl také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který celému dílu požehnal.

Více informací najdete zde: http://www.patriotmagazin.cz/skoncila-rekonstrukce-hraze-prehrady-sance-dilu-pozehnal-biskup-lobkowicz

Vodní dílo Orlík, zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Datum: 12.01.2017

Účelem stavby jsou opatření na VD Orlík a v horním vzdutí VD Kamýk, které zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Hlavním cílem stavby je převedení extrémních povodňových průtoků, a ochrana VD Orlík před negativními účinky povodňových průtoků. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a z hlediska současných standardů akceptovatelné. Funkci bezpečného převedení extrémních povodňových průtoků bude plnit nový objekt sestávající z vtoku s uzávěry, skluzu s krytou a otevřenou částí a opevnění dna pod skluzem. Dále jsou navrženy související objekty rekonstrukcí, demolic, přípojek a přeložek inženýrských sítí, vegetační úpravy a zařízení pro měření a pozorování. Za účelem ovládání uzávěrů vtokového objektu a datového propojení s velínem VD budou v rámci stavby zřízeny vnitro napájecí rozvody nízkého napětí  a optické rozvody.
Předpokládaná doba výstavby je celkem 60 měsíců. Zahájení stavby: 10/2020, Ukončení stavby: 09/2025.

 

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.