Aktuality

Byl dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Datum: 12.01.2018

Informace o dokončení dalšího stupně projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy byla jednou z hlavních zpráv na dalším setkání vodohospodářů s občany Nových Heřminov, které se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2017 přímo v obci. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky a to od 09/2015 do 10/2017 s náklady ve výši cca 50 mil. Kč. Dokumentace obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely či strukturální analýzy. Součástí vlastní dokumentace jsou také podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury.
„Z výše popsaného je patrno, že již bylo velké množství práce vykonáno a nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít zákonným schvalovacím procesem a bude záležet na spolupráci či ochotě vedení obce přistoupit na konstruktivní dialog a zvážit svůj zamítavý postoj, který občanům a jejich budoucnosti dle našeho názoru neprospívá,“ konstatoval Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.
Investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak  dále doplnil: „V současnosti pracujeme na projednání DUR zahrnující stanoviska orgánů státní správy, např. vynětí ze zemědělského půdního fondu, koordinovaná stanoviska, výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů, samotná žádost o územní rozhodnutí bude odeslána koncem roku 2017 na Městský úřad v Krnově pro zahájení územního řízení.  V dalším kroku se bude po výběrovém řízení na projektanta připravovat dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se vodní dílo Nové Heřminovy buduje jako veřejně prospěšná stavba, ve chvíli, kdy bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, může být přistoupeno k vyvlastnění dosud nevykoupených pozemků. Po dokončení procesu vyvlastnění bude zahájeno stavební řízení současně s vypracováním dokumentace pro provádění stavby. Následovat by mělo vydání stavebního povolení, vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, samotné výběrové řízení na zhotovitele a poté již realizace výstavby vodního díla Nové Heřminovy.“ 

 

 

Nežárka, ř.km 8,844 – rekonstrukce jezu Hamr při okraji levobřežní zástavby obce Val

Datum: 12.01.2018

Předmětná stavba se nachází na toku řeky Nežárky, na místě původního dvoupólového jezu v jezovém profilu Hamr v ř. km 8,844, při okraji levobřežní zástavby obce Val - Hamr, 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V těsné blízkosti jezu se na pravém břehu nachází stávající MVE v soukromém vlastnictví. Samotná rekonstrukce jezu Hamr byla členěna na čtyři stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce pevného jezu 
SO 02 – Rybí přechod
SO 03 – Sportovní propust
SO 04 – Schodiště pro vodáky


Konstrukce pevného jezu byla navržena pultového tvaru, se zaoblenou přelivnou hranou zhotovenou po celé šířce z korunových kamenů, na kterou navazuje přelivná plocha ve sklonu 1:5, s odrazovým můstkem provedeným z odtrhových kamenů. Přelivná plocha byla vytvořena z kamenné dlažby do betonu. Konstrukce je navržena tak, aby se při běžných průtocích tvořil vodní skok s povrchovým režimem, kdy se zpětný válec vodního skoku tvoří u dna. Přelivná hrana na kótě 412,70 m n. m. a délky 18,50 m je nad upravené dno podjezí převýšena o 0,90 m.
Rybí přechod je umístěn na pravém břehu koryta Nežárky, kde se nachází i stávající malá vodní elektrárna. Konstrukci rybího přechodu tvoří soustava kamenných přepážek a bazénů (tůněk) v betonovém žlabu šířky 2 m a se sklonem dna 1:25. Dna tůněk jsou pokryty dnovým substrátem z říčních štěrků s ojedinělými většími kameny. Velké kameny tvořící přepážky jsou zasazeny do betonového dna žlabu, aby byla zajištěna jejich stabilita i při povodňových průtocích. Osová vzdálenost jednotlivých přepážek je 2,5 m, tj délka tůní mezi přepážkami je cca 2 m. Celková délka rybochodu je 29,4 m. 
Sportovní propust pro vodní turistiku je řešena jako samostatný objekt při levém břehu řeky. Úroveň vtokového prahu do sportovní propusti je navržen na kótě 412,00 m n. m., tj. 0,70 m pod korunou pevného jezu. Tato úroveň zajišťuje při hladinách v jezové zdrži v rozmezí 412,70 m n. m. – 412,75 m n. m. minimální doporučovaný průtok vody propustí potřebný pro bezpečné proplutí sportovní lodě. Za běžného provozu a při hladině stálého vzdutí do úrovně 412,75 m n. m. bude průtok sportovní propustí 2,0 m3/s.
Šířka sportovní propusti je 2 m, podélným sklon dna 6%. Pro usměrnění proudící vody v propusti je dno propusti osazeno gumovými zdrhly ve tvaru V s vrcholem proti vodě. Vtok i výtok sportovní propusti jsou nálevkovitě rozšířeny, aby bylo umožněno snadnější manévrování lodi při vplouvání a výjezdu do a z propusti. Na levém břehu jsou zřízena jednoramenná kamenná schodiště pro výstup jednotlivců na břeh. Jedná se vždy o řadu stupňů s šířkou stupně 1,2 m. Stupně jsou zapuštěny do svahu koryta, aby netvořily překážky v průtočném profilu. Obě schodiště jsou propojena pochozí plošinou šířky 1,20 m s kamennou dlažbou nad úrovní hladiny stálého nadržení a podél sportovní propusti do podjezí. Tato plošina umožňuje bezpečné předvedení lodi přes jez tzv. koníčkováním. 
V rámci stavby byl vybudován záchytný systém pro vodáky. Jedná se o vázací oka, vrhací záchranný kruh, osazení výstražných cedulí „POZOR JEZ“ a informačního panelu na konci rampy. 
Taktéž byly provedeno pročištění a prohrábka koryta řeky Nežárky v nadjezí i podjezí.

Společnost AQUATIS a.s. zpracovávala projekt rekonstrukce jezu Hamr od ideových návrhů v rámci studie, přes projekty pro územní a stavební řízení, až po projekt pro provádění stavby a realizační dokumentaci. Během samotné stavby byl vykonáván autorský dozor pro investora akce.

 

Komplexní školení nástrojů Autodesk pro metodiku BIM v AQUATIS a.s.

Datum: 13.11.2017

31.října byla ve  společnosti AQUATIS zahájena série školení rozvíjející dovednosti zaměstnanců v oblasti pokročilých nástrojů firmy Autodesk. Téměř celá školící aktivita je financována z prostředků programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II), což je projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  
Zaměstnanci firmy tak mají možnost získat nebo prohloubit svoje znalosti v systémech firmy Autodesk podporující metodiku BIM jako jsou Civil3D, Revit, Infraworks, Naviswork a pod.  

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Datum: 10.01.2017

Společnost AQUATIS a.s. získala zakázku na projektovou přípravu rekonstrukce VD Orlík. Cílem akce s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, jejímž investorem je Povodí Vltavy, státní podnik, je doplnění zařízení pro převádění extrémních povodní. Nové standardy pro bezpečnost přehrad v ČR vyžadují, aby nejvýznamnější stavby tohoto typu bezpečně převedly kontrolní desetitisíciletou povodeň. Na základě těchto požadavků již byla rekonstruována řada přehrad v ČR nebo taková rekonstrukce aktuálně probíhá (na základě projektové dokumentace společnosti AQUATIS jsou aktuálně v rekonstrukci VD Šance, VD Opatovice, VD Boskovice). Nyní přichází na řadu i VD Orlík, které je z hlediska objemu nádrže největší přehradní stavbou v ČR. Společnost AQUATIS chápe získání této zakázky jako ocenění schopností firmy zabezpečit projektovou přípravu takto složité stavby.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.