Aktuality

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Datum: 10.09.2018

Cílem studie přírodě blízkých opatření (PBO) bylo nalézt účelný soubor opatření v povodí Vláry pro zlepšení vodního režimu. Zejména se jednalo o provedení protierozních opatření a podněty pro změnu hospodaření s doplněním o prvky retence vody v krajině, krajinných prvků a revitalizací koryt vodních toků.

Součástí studie byly především následující práce:
analýza stávajících podkladů, analýza přírodních poměrů, erozní analýza, analýza odtokových poměrů.
návrh technického opatření na erozně ohrožených blocích orné půdy, vodních tocích - revitalizace, návrh malých vodních nádrží 

Parametry:
Celková plocha:               8030 ha
Celková délka toků:         45,0 km

Lokalita:
Zlínský kraj
Dotčené obce - Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Mirošov u Valašských Klobouk, Lačnov, Křekov, Loučka, Valašské Klobouky, Tichov

 

Konference Vodní toky 2018 v Hradci Králové v hotelu Černigov (20.-21.11.2018)

Datum: 04.09.2018

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se uskuteční již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství a také pod záštitou primátora statutárního města Hradec Králové. Hlavními organizátory budou akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.
Hlavní témata konference jsou:
problematika správy vodních toků a správy povodí
podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
plánování v oblasti vod

Více informaci najdete na stránkách: http://konference.vrv.cz/

 

 

16. ročník tradiční konference - Provoz vodovodů a kanalizací 2018

Datum: 27.06.2018

16. ročník tradiční dvoudenní konference s doprovodnou výstavou Provoz a kanalizací 2018 pořádá SOVAK ČR ve dnech 6.-7.11.2018 v Orea Hotelu Voroněž v Brně pod záštitou ministra zeměmdělství a ministra životního prostředí. Konference nabídne prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nejvíce v popředí zájmu odborné veřejnosti. Jedná se zejména o benchmarking, novou legislativu, budoucnost oboru vodovodů a kanalizací, sucho, kybernetickou bezpečnost, GDPR ve vodárenství, či smart metering. Bude zde také probíhat doprovodná prezentace dodavatelských firem.

Více informací najdete zde: http://www.sovak.cz/seminare/provoz-vodovodu-a-kanalizaci-2018

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.