Aktuality

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Datum: 08.11.2018

V pondělí 5.11.2018 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce vodního díla na řece Ostravici. Naše společnost AQUATIS a.s. byla projektantem stavby a s vodním dílem Šance byla bytostně spjata již od jejího vzniku, kdy na stavbě dokončené a uvedené do provozu v roce 1969 působila ve funkci generálního projektanta. Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svoji výškou 65 m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v Moravskoslezském regionu a patří k nejvyšším v rámci celé ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošlo vodní dílo Šance celkovou rekonstrukcí, která zajistí jeho bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební práce byly zaměřeny hlavně na zvětšení přelivu a navazujících konstrukcí, aby přehrada převedla i extrémní povoděň s dobou opakování 10 000 let. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Jejím zhotovitelem byla akciová společnost OHLŽS, a.s. Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu "Podpora prevence před povodněmi III" a z vlastních prostředků státního podniku Povodí Odry. Společnost AQUATIS a.s. měla možnost se podílet na všech stupních přípravy a realizaci této stavby (studie proveditelnosti, veškeré průzkumné práce, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentaci). V období realizace pak výkon stavebního dozoru. Po provedené rekonstrukci bude vodní dílo plnohodnotně a dlouhodobě plnit nejenom svůj hlavní účel jako vodárenský zdroj, ale rovněž protipovodňovou ochranu a hydroenergetické využití. Za společnost AQUATIS se slavnostního otevření VD Šance po rekonstrukci účastnil generální ředitel AQUATISU, pan Ing. Pavel Kutálek, dále pak Ing Jiří Švancara, ředitel divize hydrotechniky a pak hlavní inženýr projektu, Ing. Tomáš Ohera. Hlavní dík pak patří zejména Ing. Tomáši Oherovi, který odvedl kus kvalitní inženýrské práce. Při ukončení rekonstrukce hráze byl také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který celému dílu požehnal.

Více informací najdete zde: http://www.patriotmagazin.cz/skoncila-rekonstrukce-hraze-prehrady-sance-dilu-pozehnal-biskup-lobkowicz

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Datum: 10.09.2018

Cílem studie přírodě blízkých opatření (PBO) bylo nalézt účelný soubor opatření v povodí Vláry pro zlepšení vodního režimu. Zejména se jednalo o provedení protierozních opatření a podněty pro změnu hospodaření s doplněním o prvky retence vody v krajině, krajinných prvků a revitalizací koryt vodních toků.

Součástí studie byly především následující práce:
analýza stávajících podkladů, analýza přírodních poměrů, erozní analýza, analýza odtokových poměrů.
návrh technického opatření na erozně ohrožených blocích orné půdy, vodních tocích - revitalizace, návrh malých vodních nádrží 

Parametry:
Celková plocha:               8030 ha
Celková délka toků:         45,0 km

Lokalita:
Zlínský kraj
Dotčené obce - Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Mirošov u Valašských Klobouk, Lačnov, Křekov, Loučka, Valašské Klobouky, Tichov

 

Konference Vodní toky 2018 v Hradci Králové v hotelu Černigov (20.-21.11.2018)

Datum: 04.09.2018

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se uskuteční již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství a také pod záštitou primátora statutárního města Hradec Králové. Hlavními organizátory budou akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.
Hlavní témata konference jsou:
problematika správy vodních toků a správy povodí
podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
plánování v oblasti vod

Více informaci najdete na stránkách: http://konference.vrv.cz/

 

 

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.