Aktuality

Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

Datum: 10.01.2017

Od září roku 2015 probíhá rozsáhlá komplexní rekonstrukce vodního díla Šance, která bude ukončena v červenci roku 2018. Obsahem záměru jsou opatření na vodním díle (VD) pro bezpečné převedení extrémních povodní, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Po provedení úprav bude VD jako vodárenský zdroj schopno dlouhodobě zajišťovat svůj účel, zachovány budou i další účely, zejména ochrana před povodněmi a energetické využití. Základem rekonstrukce díla je zvětšení kapacity přelivu a skluzu. Realizuje se nový boční přeliv na pravém břehu s pevnou přelivnou hranou členěnou na dvě výškové úrovně a se společným spadištěm s navazující novou konstrukcí skluzu s jiným šířkovým uspořádáním v ose původního zbouraného přelivu a skluzu. Zvýšení kapacity přelivu a skluzu si vyžaduje změnu umístění provozního střediska, s tím bude spojeno nové napojení na technické sítě i přístupy. Přemostění skluzu na hrázi je nahrazeno novým. Součástí stavby je dílčí zvýšení úrovně koruny hráze. Součástí úpravy koruny bude rovněž zvýšení úrovně těsnicího jádra a jeho napojení na úpravu koruny. Bude proveden nový vlnolam a komunikace na hrázi. Přebytečný materiál z výkopových a bouracích prací se uloží do nového stabilizačního přísypu hráze pro zvýšení její stability, budovaný při vzdušní patě a líci hráze. Součástí záměru je provedení dotěsnění podloží hráze - rekonstrukce injekční clony. Bude provedena modernizace systému měření a pozorování TBD. Modernizaci čeká i systém řízení díla. Do stavby jsou zahrnuty potřebné komunikace, rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení díla, přenosy, a další vybavení díla.
V nezbytném rozsahu se provedou dílčí úpravy technologických zařízení. Vedle rekonstrukce hlavních funkčních objektů je součástí stavby i 1. etapa zajištění sesuvu Řečice. Důležitou informací je, že stavba je prováděna za provozu vodního díla, po dobu výstavby musí být zajištěno ovládání a řízení provozu vodního díla v náhradních prostorách, protože současná provozní budova ustoupila výstavbě. Pro zajištění bezpečnosti vodního díla bude po dobu rekonstrukce (po určité vymezené období) snížena hladina vody v nádrži. Snížená hladina vody v nádrži společně s navrhovanými protipovodňovými opatřeními zajistí bezpečnost vodního díla minimálně na PV1000. I přes sníženou hladinu vody v nádrži po dobu rekonstrukce bude zajištěna dodávka surové vody na úpravnu v Nové Vsi v potřebném množství 0,90 m3/s - minimální průměrný měsíční průtok.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.