Aktuality

Nežárka, ř.km 8,844 – rekonstrukce jezu Hamr při okraji levobřežní zástavby obce Val

Datum: 12.01.2018

Předmětná stavba se nachází na toku řeky Nežárky, na místě původního dvoupólového jezu v jezovém profilu Hamr v ř. km 8,844, při okraji levobřežní zástavby obce Val - Hamr, 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V těsné blízkosti jezu se na pravém břehu nachází stávající MVE v soukromém vlastnictví. Samotná rekonstrukce jezu Hamr byla členěna na čtyři stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce pevného jezu 
SO 02 – Rybí přechod
SO 03 – Sportovní propust
SO 04 – Schodiště pro vodáky


Konstrukce pevného jezu byla navržena pultového tvaru, se zaoblenou přelivnou hranou zhotovenou po celé šířce z korunových kamenů, na kterou navazuje přelivná plocha ve sklonu 1:5, s odrazovým můstkem provedeným z odtrhových kamenů. Přelivná plocha byla vytvořena z kamenné dlažby do betonu. Konstrukce je navržena tak, aby se při běžných průtocích tvořil vodní skok s povrchovým režimem, kdy se zpětný válec vodního skoku tvoří u dna. Přelivná hrana na kótě 412,70 m n. m. a délky 18,50 m je nad upravené dno podjezí převýšena o 0,90 m.
Rybí přechod je umístěn na pravém břehu koryta Nežárky, kde se nachází i stávající malá vodní elektrárna. Konstrukci rybího přechodu tvoří soustava kamenných přepážek a bazénů (tůněk) v betonovém žlabu šířky 2 m a se sklonem dna 1:25. Dna tůněk jsou pokryty dnovým substrátem z říčních štěrků s ojedinělými většími kameny. Velké kameny tvořící přepážky jsou zasazeny do betonového dna žlabu, aby byla zajištěna jejich stabilita i při povodňových průtocích. Osová vzdálenost jednotlivých přepážek je 2,5 m, tj délka tůní mezi přepážkami je cca 2 m. Celková délka rybochodu je 29,4 m. 
Sportovní propust pro vodní turistiku je řešena jako samostatný objekt při levém břehu řeky. Úroveň vtokového prahu do sportovní propusti je navržen na kótě 412,00 m n. m., tj. 0,70 m pod korunou pevného jezu. Tato úroveň zajišťuje při hladinách v jezové zdrži v rozmezí 412,70 m n. m. – 412,75 m n. m. minimální doporučovaný průtok vody propustí potřebný pro bezpečné proplutí sportovní lodě. Za běžného provozu a při hladině stálého vzdutí do úrovně 412,75 m n. m. bude průtok sportovní propustí 2,0 m3/s.
Šířka sportovní propusti je 2 m, podélným sklon dna 6%. Pro usměrnění proudící vody v propusti je dno propusti osazeno gumovými zdrhly ve tvaru V s vrcholem proti vodě. Vtok i výtok sportovní propusti jsou nálevkovitě rozšířeny, aby bylo umožněno snadnější manévrování lodi při vplouvání a výjezdu do a z propusti. Na levém břehu jsou zřízena jednoramenná kamenná schodiště pro výstup jednotlivců na břeh. Jedná se vždy o řadu stupňů s šířkou stupně 1,2 m. Stupně jsou zapuštěny do svahu koryta, aby netvořily překážky v průtočném profilu. Obě schodiště jsou propojena pochozí plošinou šířky 1,20 m s kamennou dlažbou nad úrovní hladiny stálého nadržení a podél sportovní propusti do podjezí. Tato plošina umožňuje bezpečné předvedení lodi přes jez tzv. koníčkováním. 
V rámci stavby byl vybudován záchytný systém pro vodáky. Jedná se o vázací oka, vrhací záchranný kruh, osazení výstražných cedulí „POZOR JEZ“ a informačního panelu na konci rampy. 
Taktéž byly provedeno pročištění a prohrábka koryta řeky Nežárky v nadjezí i podjezí.

Společnost AQUATIS a.s. zpracovávala projekt rekonstrukce jezu Hamr od ideových návrhů v rámci studie, přes projekty pro územní a stavební řízení, až po projekt pro provádění stavby a realizační dokumentaci. Během samotné stavby byl vykonáván autorský dozor pro investora akce.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.