Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, zahrnující objekty s příslušným zařízením pro čištění odkanalizovaných vod, jsou předmětem trvalého zájmu v rámci činností společnosti AQUATIS a.s. Příprava kanalizačních staveb je podmíněna nezbytnými průzkumy: průzkum geodetický, hydrologický, inženýrskogeologický, hydrogeologický, chemickotechnologický.

Čištění odpadních vod
Návrh technologie čištění odpadních vod podle závěrů průzkumů za účelem zneškodnění znečišťujících látek a snížení jejich koncentrace.

Čistírny odpadních vod splaškových, dešťových a průmyslových všech typů, velikostí a technologií.

Vegetační čistírny s makrofyty (kořenové čistírny ve všech základních uspořádáních průtoku, průtočné nádrže a žlaby, cirkulační nádrže, vsakování).

Malé čistírny odpadních vod, septiky, žumpy.
Intenzifikace a rozšiřování vybudovaných ČOV, doplňování technologických stupňů, vyhodnocení existujícího provozu a jeho optimalizace.

Řešení problému kalového hospodářství čistíren (zahušťování, vyhnívání, aerobní stabilizace, odvodnění, zneškodnění, kompostování, skládkování). Plynové hospodářství (jímání, uskladnění, energetické využití plynu).

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.