Aktuality

Vodní elektrárna Raška (Srbsko) zpracovaná metodikou BIM

Datum: 10.01.2020

Na projektu vodní elektrárny Raška (Srbsko) jsme si reálně ověřili, že i typický vodohospodářský objekt, kterým je příjezová vodní elektrárna, jde vytvořit metodikou BIM. Náš tým projektantů vytvořil komplexní model, ve kterém jsou zakomponovány tvarově velmi složité betonové konstrukce, digitální model terénu, model spodní stavby včetně jímkování a kotvení, vlastní technologie vodní elektrárny a vakového jezu včetně vzduchotechniky a elektrotechnologie s úrovní detailu LOD 400. 

Krom BIM projektů standardních objektů pozemní výstavby tak jsme schopni metodikou BIM zpracovat a komerčně nabídnout i projekty vodohospodářských objektů typu jezů, hrází, elektráren, vtokových objektů, přelivů skluzů s pod.

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Datum: 18.07.2019

Od února 2019 zaměstnanci firmy AQUATIS a další subdodavatelé začali intenzivně pracovat na významné a mediálně sledované mezinárodní zakázce s názvem „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na VD Gabčíkovo“. Tato komplikovaná stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci a modernizaci dvou plavebních komor na VD Gabčíkovo za účelem zlepšení jejich provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla, jehož některé části jsou již na pokraji životnosti a funkční spolehlivosti (po více jak 25 letech intenzivního provozování komor a to i přes opakované provádění oprav na technologii a vybavení). Každá z komor má užitné půdorysné rozměry 34 m x 275 m s minimální hloubkou vody 4,5 m a umožňuje lodím překonat výškový rozdíl v rozmezí 12,7 m až 23,6 m (rozdíl mezi minimální a maximální provozní hladinou), přičemž požadavek na naplnění komory je 12 až 15 minut. 
Součástí stavby tak bude výměna všech hradících ocelových uzávěrů (2x horní segmentová vrata, 2x záskoková klapka, 2x dolní opěrná vrata, 4x dynamické ochrany vrat, 16x regulační uzávěry vtoků a výtoků, provizorní hradidla PH 4x4 atd.) včetně souvisejících hydraulických a motorických systémů, řídicího systému a elektro technologie (nová rozvodna vtoků, rekonstrukce rozvodny VS 110 kV atd.). Stavební část zahrnuje také opatření k eliminaci průsaků pod plavebními komorami (tzn. injektáže podloží a utěsnění pracovních a dilatačních spár) a lokální sanace poškozených betonových povrchů komor, prováděné jak ve vlastních komorách, tak v plnících a prázdnících kanálech. V elektro části se pak modernizuje kompletní řídící, informační a bezpečnostní systém.
Celkový rozpočet stavby je téměř 149,9 mil. €, projekt je spolufinancován EU z nástroje na propojování Evropy v rámci II. výzvy CEF Transport a výška poskytnutého příspěvku je 85 % při povinném spolufinancování 15 %. Investorem stavby je státní podnik Vodohospodárska výstavba Bratislava. Jako generální zhotovitel stavby byl vybrán Metrostav a.s., divize 8.
Projekční práce (celkem 52 stavebních objektů, cca 202 podobjektů včetně všech hydraulických a statických výpočtů) ve stupni DSP a DRS bylo nutné dokončit nejpozději do 16.7. 2019, kdy byl předán čistopis realizačního projektu v počtu 7 paré (což představovalo na 77 krabic naplněných různými přílohami a dokumenty) – viz. foto z předání realizačního projektu u Investora z 16.7. 2019. 
Poděkování patří nejen zaměstnancům AQUATISu, kteří se na akci podíleli (v max. nasazení to bylo kolem 35 lidí), ale i všem externím subdodavatelům – zejména firmám SC Statik, s.r.o. (ocelové konstrukce), Litostroj Engineering a.s. (ocelové konstrukce), ART Projekt Base, s.r.o. (hydraulické systémy), Regotrans, spol. s r.o. (motorická část a řídící systémy) a další (Slovenská technická univerzita Bratislava). Nyní bude probíhat dlouhá a náročná fáze výstavby (po etapách v pořadí pravá – levá komora), na které je generální projektant firma AQUATIS v pozici AD stavby, s termínem dokončení kompletní rekonstrukce v lednu 2022.

 

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Datum: 10.09.2018

Cílem studie přírodě blízkých opatření (PBO) bylo nalézt účelný soubor opatření v povodí Vláry pro zlepšení vodního režimu. Zejména se jednalo o provedení protierozních opatření a podněty pro změnu hospodaření s doplněním o prvky retence vody v krajině, krajinných prvků a revitalizací koryt vodních toků.

Součástí studie byly především následující práce:
analýza stávajících podkladů, analýza přírodních poměrů, erozní analýza, analýza odtokových poměrů.
návrh technického opatření na erozně ohrožených blocích orné půdy, vodních tocích - revitalizace, návrh malých vodních nádrží 

Parametry:
Celková plocha:               8030 ha
Celková délka toků:         45,0 km

Lokalita:
Zlínský kraj
Dotčené obce - Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Mirošov u Valašských Klobouk, Lačnov, Křekov, Loučka, Valašské Klobouky, Tichov

 

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.