Aktuality

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Datum: 18.07.2019

Od února 2019 zaměstnanci firmy AQUATIS a další subdodavatelé začali intenzivně pracovat na významné a mediálně sledované mezinárodní zakázce s názvem „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na VD Gabčíkovo“. Tato komplikovaná stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci a modernizaci dvou plavebních komor na VD Gabčíkovo za účelem zlepšení jejich provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla, jehož některé části jsou již na pokraji životnosti a funkční spolehlivosti (po více jak 25 letech intenzivního provozování komor a to i přes opakované provádění oprav na technologii a vybavení). Každá z komor má užitné půdorysné rozměry 34 m x 275 m s minimální hloubkou vody 4,5 m a umožňuje lodím překonat výškový rozdíl v rozmezí 12,7 m až 23,6 m (rozdíl mezi minimální a maximální provozní hladinou), přičemž požadavek na naplnění komory je 12 až 15 minut. 
Součástí stavby tak bude výměna všech hradících ocelových uzávěrů (2x horní segmentová vrata, 2x záskoková klapka, 2x dolní opěrná vrata, 4x dynamické ochrany vrat, 16x regulační uzávěry vtoků a výtoků, provizorní hradidla PH 4x4 atd.) včetně souvisejících hydraulických a motorických systémů, řídicího systému a elektro technologie (nová rozvodna vtoků, rekonstrukce rozvodny VS 110 kV atd.). Stavební část zahrnuje také opatření k eliminaci průsaků pod plavebními komorami (tzn. injektáže podloží a utěsnění pracovních a dilatačních spár) a lokální sanace poškozených betonových povrchů komor, prováděné jak ve vlastních komorách, tak v plnících a prázdnících kanálech. V elektro části se pak modernizuje kompletní řídící, informační a bezpečnostní systém.
Celkový rozpočet stavby je téměř 149,9 mil. €, projekt je spolufinancován EU z nástroje na propojování Evropy v rámci II. výzvy CEF Transport a výška poskytnutého příspěvku je 85 % při povinném spolufinancování 15 %. Investorem stavby je státní podnik Vodohospodárska výstavba Bratislava. Jako generální zhotovitel stavby byl vybrán Metrostav a.s., divize 8.
Projekční práce (celkem 52 stavebních objektů, cca 202 podobjektů včetně všech hydraulických a statických výpočtů) ve stupni DSP a DRS bylo nutné dokončit nejpozději do 16.7. 2019, kdy byl předán čistopis realizačního projektu v počtu 7 paré (což představovalo na 77 krabic naplněných různými přílohami a dokumenty) – viz. foto z předání realizačního projektu u Investora z 16.7. 2019. 
Poděkování patří nejen zaměstnancům AQUATISu, kteří se na akci podíleli (v max. nasazení to bylo kolem 35 lidí), ale i všem externím subdodavatelům – zejména firmám SC Statik, s.r.o. (ocelové konstrukce), Litostroj Engineering a.s. (ocelové konstrukce), ART Projekt Base, s.r.o. (hydraulické systémy), Regotrans, spol. s r.o. (motorická část a řídící systémy) a další (Slovenská technická univerzita Bratislava). Nyní bude probíhat dlouhá a náročná fáze výstavby (po etapách v pořadí pravá – levá komora), na které je generální projektant firma AQUATIS v pozici AD stavby, s termínem dokončení kompletní rekonstrukce v lednu 2022.

 

Inzerce a titulní strana v odborném časopise Vodní hospodářství

Datum: 19.06.2019

Naše společnost AQUATIS a.s. pravidelně inzeruje a publikuje odborné články v časopise „Vodni hospodářství“, které je svou tématikou zaměřeno na  vodní hospodářství. V 6/2019, které je věnováno nádržím a rybníkům máme umístěnou naši reklamu na titulní straně tohoto časopisu. Zároveń jsou zde publikovány fotografie vítězných projektů AQUATIS a.s. v soutěži VHS roku 2018. Jedná se o MVE Klabava, Ostravice Staré město, rekonstrukce spádového stupně a vodní dílo Velký rybník.

Proběhla 21. mezinárodní vodohospodářská výstava - VODOVODY-KANALIZACE 2019

Datum: 28.05.2019

21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE se konala 21.-23.5.2019 v PVA EXPO PRAHA (ve veletržním areálu v Praze-Letňanech). Tato výstava se pořádá jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Zájem o tuto mimořádnou akci každým rokem vzrůstá, dosvědčit to mohou údaje z ročníku 2017 – na ploše 6257 m2 se prezentovalo 335 firem z 25 zemí, počet účastníků se vyšplhal na 9 875, zahraniční hosté zastupovali celkem 25 zemí. Naše společnost AQUATIS a.s. zde měla také svoje zastoupení v hale č. 4, stánku  č.12.

 

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.