Aktuality

Protipovodňová ochrana Olomouce - II.B etapa

Datum: 11.02.2020

Olomouc patří mezi nejstarší města České republiky a vždy patřila také mezi ta nejdůležitější. Ve středověku byla správním centrem Moravy a po Praze druhým největším městem. Časem ji v tomto předstihlo město Brno, i přesto je Olomouc v současnosti významným centrem vzdělání i historie včetně kulturního, sportovního a společenského života. Aktuálně je také místem největší investiční akce státního podniku Povodí Moravy – realizace II.B etapy protipovodňových opatření.
Tato investičně nejnákladnější a technicky nejsložitější etapa PPO Olomouce zásadně změní vzhled historického jádra města, kdy mezi mosty Komenského a Masarykova až po ul. Šmeralova vznikne veřejně přístupná náplavka šířky až 12 m. Kolem kolejí Univerzity Palackého až k mostu Kosmonautů je již realizován a pro obyvatele bude letos otevřen atraktivní úsek rozšířené bermy (SO 02.3) s prvky zpřírodnění (paralelní koryto se zálivy), cyklostezkami, kotvištěm pro tzv. Ololoď a mnoha odpočinkovými prvky (pobytová schodiště, lavičky, park Kavaleristů na protějším levém břehu). Cílem bylo nejenom požadované zkapacitnění koryta, ale především zpřístupnění řeky lidem a vytvoření zajímavého prostoru pro volnočasové aktivity. Účelem PPO je zvýšit kapacitu řeky Moravy v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá cca 380-leté povodni.
Celková délka II.B etapy zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy nad most Komenského. Stavba za 655 mil. Kč (náklady stavební části) navazuje na dokončenou etapu I. (obtokový kanál u Plynárny, realizace 2006) a etapu II.A (úsek od železniční trati po obtokový kanál, realizace 2013). Financování je zajištěno z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“ (2014 - 2019). Současně se na nákladech podílejí v menší míře i Statutární město Olomouc (související investice města) a Olomoucký kraj (most Komenského). 
Hlavní práce na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce odstartovaly 3. dubna 2018. Dobu trvání stavby se podařilo zhotoviteli zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Výstavba II.B etapy PPO navzdory velkému množství nepředvídatelných komplikací běží podle harmonogramu. AQUATIS a.s. jako projektant dílčích SO (SO 02 Koryto Moravy, SO 05 Přeložka OK4D, SO 07 Kanalizační sběrač D atd.) zajišťuje při realizaci autorský dozor společně s GP stavby (spol. SWECO Hydroprojekt a.s.). K dnešnímu dni je prakticky dokončený úsek u UPOL (SO 02.3) a most Komenského u Bristolu (SO 04), který je zprůjezdněn již od 18.12. 2019. S ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a průběh okolní stavby most zatím užívají pouze vozidla hromadné dopravy, IZS a chodci.
V současnosti stavba II.B etapy vstupuje do své druhé poloviny a hlavní práce budou nyní probíhat na tramvajovém mostě Masarykova, ražené štole pro sběrač D, vrtaných pilotách a následně na obkladech nábřežních zdí a veřejné náplavce samotné. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře tramvajový most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po polovinách (po zajištění provizorních přeložek inženýrských sítí a s vyloučením průjezdu tramvají). Předpokládané dokončení mostu Masarykova bude do poloviny roku 2022. Most se stane díky svému architektonickému ztvárnění (ateliér DRNH) nepochybně technickou raritou (nosné ocelové konstrukci se již od počátku přezdívá „rejnok“) a budoucí dominantou města Olomouce.
I po dokončení II.B etapy (léto 2022) však nebude město ochráněno před povodněmi. Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce zajistí až III. etapa PPO (úsek Moravy nad mostem Komenského), která definitivně uzavře inundaci nad městem ohrázováním a pohyblivým uzávěrem se vyloučí Střední Morava z převádění povodňových průtoků. Tato etapa bude také komplikovaná, nejen kvůli své délce, ale i z důvodů realizace čerpací stanice vnitřních vod plánované při soutoku Moravy a Střední Moravy. Projektová příprava této III. etapy je zatím v plenkách – zadavatel SMOl aktuálně připravuje podklady pro architektonickou soutěž (pozn. předchozí 2 soutěže na DUR a DSP byly zrušeny). Poslední IV. etapa PPO (Morava, ř.km 230,728 až 231,934) je aktuálně rovněž ve fázi projektové přípravy (DUR, DSP, DPS) a projektově etapu pro Povodí Moravy s. p. řeší firma Dopravoprojekt Brno a.s.

Více info zde: www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Datum: 10.02.2020

Po předání realizační dokumentace Zhotoviteli práce projektantů na této významné zakázce s názvem „Inovácia a modernizácia plavebných komôr (PLK) pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na VD Gabčíkovo“ zdaleka nekončí. Začala příprava výrobní dokumentace ocelových hradicích konstrukcí, kterých je na vodním díle bezpočet a některé jsou opravdu velké. Jsou to zejména :

- v horním zhlaví každé z komory: horní segmentová vrata, záskoková klapka, 

- dolní zhlaví každé  komory: dolní opěrná vrata, 

- 8x regulační segmentový uzávěr vtoků a výtoků, provizorní hradidla PH 4x4, provizorní hradidla vtoků, stojany pro hradidla atd.

- 1x klapkový uzávěr na skládce velkých plovoucích hradidel

- další ocel. konstrukce: 10x plovoucí vázací prvky na každé plavební komoře, poklopy, revizní lávky, pancíře pro rozrážeče na horním zhlaví atd.

Soulad odevzdané RDS se Zadáním byl také po jejím předání (čistopis dne 16.7. 2019) důkladně zkontrolován jak Zhotovitelem, tak Investorem a stavebně-technickým dozorem investora. Některé objekty bylo nutné dále upravit dle připomínek Investora nebo požadavků stavby, takže aktuálně již vznikají REVIZE předané RDS, což je u tak složité a na koordinaci prací náročné stavby běžný proces. Také bylo potřeba vzít na zřetel celkové náklady (které má METROSTAV a.s. na kompletní rekonstrukci a modernizaci PLK pevně dané) a minimalizovat pokud možno co nejvíce bourací práce bez nutnosti porušení nosné výztuže v primárních betonech. 

Původní hradicí uzávěry v obou zhlavích pravé PLK již byly demontovány, rozřezány a odvezeny. Velmi pracné vzhledem k podmínkách (obtížný přístup, průsaky s nánosy bahna a také kvalitní staré betony) bude další bourání regulačních segmentových uzávěrů a drážek PH 4x4 v kanálech plnění a prázdnění komor. 

Aktuálně na stavbě stále probíhají technicky náročné bourací práce, které mají být na horním a dolním zhlaví dokončeny koncem března 2020 tak, aby se mohly začít osazovat armatury a kotevní prvky do nových zálivek prahů a drážek vedení (pozn.: na celé stavbě je přes 30 tisíc vrtaných kotev různých profilů). Následně bude probíhat montáž (u velkých vrat po částech s využitím montážních přípravků) a přesná rektifikace uzávěrů, resp. zalití nových zálivek prahů a drážek. Kromě bourání se v kanálech pravé PLK provedlo také zkušební injektážní pole, jehož účelem je stanovení rozsahu, druhů materiálů a vhodné technologie (tlaky a složení směsi zamezující průsakům) pro sanaci podzákladí. Vyhodnocení vrtů právě probíhá – je potřeba nalézt co nejefektivnější řešení v renovaci podloží dna narušeného průsaky. AQUATIS také v prosinci 2019 provedl podrobnou pasportizaci trhlin a poruch v kanálech pravé PLK a následně při šetření 15.1.2020 za účasti zástupců Zhotovitele a Investora byl stanoven rozsah statického zajištění a návrh oprav trhlin. 

 

 

Vodní elektrárna Raška (Srbsko) zpracovaná metodikou BIM

Datum: 10.01.2020

Na projektu vodní elektrárny Raška (Srbsko) jsme si reálně ověřili, že i typický vodohospodářský objekt, kterým je příjezová vodní elektrárna, jde vytvořit metodikou BIM. Náš tým projektantů vytvořil komplexní model, ve kterém jsou zakomponovány tvarově velmi složité betonové konstrukce, digitální model terénu, model spodní stavby včetně jímkování a kotvení, vlastní technologie vodní elektrárny a vakového jezu včetně vzduchotechniky a elektrotechnologie s úrovní detailu LOD 400. 

Krom BIM projektů standardních objektů pozemní výstavby tak jsme schopni metodikou BIM zpracovat a komerčně nabídnout i projekty vodohospodářských objektů typu jezů, hrází, elektráren, vtokových objektů, přelivů skluzů s pod.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.