Aktuality

Protipovodňová ochrana OLOMOUCE – II.B ETAPA

Datum: 05.01.2023

Koncem roku 2022 byla v Olomouci na řece Moravě dokončena další z etap protipovodňové ochrany (PPO) města – konkrétně II.B etapa PPO. Jednalo se o největší investiční akci Povodí Moravy, s. p. za poslední roky a lze říci, že i technicky nejsložitější etapu PPO Olomouce. Dokončená stavba zásadně změnila vzhled historického jádra města, kdy mezi mosty Komenského a Masarykova vznikla veřejně přístupná náplavka šířky až 12 m. Součástí úprav byly také 2 mosty Masarykova a Komenského a navazující silniční řešení a křižovatky. Úpravy na zkapacitnění koryta řeky Moravy včetně 2 nových mostů se realizovaly od dubna 2018 do října 2022 za celkové náklady stavební části 658,135 mil. Kč (bez DPH). V rámci prací na zkapacitnění koryta Moravy bylo nutné přeložit velké množství inženýrských sítí a po celou dobu stavby (a následně i po stavbě) se prováděl geotechnický monitoring vlivů stavby na okolní zástavbu. 
Veřejná náplavka jako součást koryta je vodním dílem – bude i nadále majetkem Povodí Moravy a město ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě, pro posezení lidí jsou na několika místech umístěny pískovcové sedáky. Nad náplavkou vzniknou v rámci souvisejících investic města 2 vyhlídkové terasy s lavičkami a pítkem, bude zde možné provozovat drobné občerstvení i různé společenské aktivity jako koncerty či různá představení, půjčování lodiček apod. Vše v náplavce umístěné ale musí být mobilní kvůli jejímu zaplavování (předpoklad zatopení je až 30 dnů v roce) a proto pravidla provozu stanoví provozní řád.
Kolem VŠ kolejí Univerzity Palackého až k mostu Kosmonautů byl již v roce 2020 zrealizován a veřejnosti otevřen atraktivní úsek rozšířené bermy s prvky zpřírodnění (paralelní koryto se zálivy), stezkami pro pěší a cyklisty, kotvištěm pro lodě a s mnoha odpočinkovými prvky (pobytová schodiště, lavičky a součástí byl také park Kavaleristů na protějším levém břehu). Cílem projektantů bylo nejenom požadované zkapacitnění koryta řeky Moravy v centru města na úroveň 650 m3/s (přibližně 380-letá voda), ale především zpřístupnění řeky lidem a vytvoření zajímavého prostoru pro volnočasové aktivity, sport a rekreaci.  
Celková délka II.B etapy zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy nad most Komenského. Stavba II.B etapy navazuje na již dokončenou I. etapu (obtokový kanál u Plynárny, realizace 2006) a II.A etapu (úsek od železniční trati po obtokový kanál, realizace 2013). Ani po dokončení této komplikované II.B etapy však nebude město Olomouc ochráněno před povodněmi. Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce zajistí až III. etapa PPO (úsek Moravy nad mostem Komenského), která definitivně uzavře inundaci nad Olomoucí jejím ohrázováním a pohyblivým uzávěrem se vyloučí Střední Morava z převádění povodňových průtoků. Tato etapa bude také komplikovaná, nejen kvůli své délce, ale i z důvodů realizace čerpací stanice vnitřních vod, která bude stát při soutoku řeky Moravy a Střední Moravy. 
Zatímco podobu III. etapy PPO Olomouce ukáže teprve architektonická soutěž, kterou připravuje město, poslední IV. etapa (Morava, ř.km 230,728 až 231,934) už má „zelenou“. Část na Nových Sadech (IV.A etapa) již má platné stavební povolení a v roce 2023 tak může začít její výstavba. Na rozdíl od právě zrealizované II.B etapy, která byla velmi limitovaná okolní zástavbou (a tím byla i technicky velmi náročná) nabízí IV.A etapa možnost propojení PPO s revitalizací vodního toku využitím přírodě blízkých opatření a současného vzniku nových biotopů.

 

Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“.

Datum: 04.01.2023

Setkání „Young Dam Proffesionals“ v Klínech. Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“. Setkání organizoval Český přehradní výbor ve spolupráci se státním podnikem Povodí Ohře.
Setkání zahrnovalo exkurze, blok odborných přednášek a společenský večer, jehož cílem byla nejen odborná diskuze ale také navázání vzájemných pracovních kontaktů.
Účastníci navštívili pro veřejnost nepřístupnou zděnou hráz VD Janov a dále jedinečné VD Fláje – vylehčenou betonovou tížní hráz. Exkurze byly na vysoké odborné úrovni, výklad účastníkům poskytli technický ředitel Povodí Ohře Ing. Jan Svejkovský a ředitel závodu Chomutov Ing. Pavel Eger. Za ČPV setkání organizovali a odbornou záštitu poskytli doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D. Za vydařenou organizaci všem zmíněným patří velký dík.
AQUATIS na setkání vyslal 3 zástupce, kteří se podílejí na přípravě VD Vlachovice, VD Kryry a na úpravách VD Orlík.

XXXVII. Přehradní dny 2022 - Mezinárodní konference v hotelu LIONS v Nesuchyni

Datum: 29.06.2022

13.-15.6.2022 se konala mezinárodní konference Přehradní dny 2022 v hotelu LIONS Nesuchyně, v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Za společnost AQUATIS se konference účastnili kolegové z Divize - hydrotechnika a hydroenergetika I. včetně vedení společnosti.

Hlavními okruhy témat konference byly: 

  • Potápěčské práce pro údržbu, rekonstrukce a řešení zvláštních situací na vodních dílech.
  • Možnosti posílení akumulace vody v povodích - nové nádrže, zvětšování zásobních objemů a přestavba suchých nádrží.
  • Úloha státních finančních zdrojů v oblasti rekonstrukcí a výstavby vodních děl na tocích.
  • Využití technických inovací a adaptačních postupů na klimatickou změnu v oblasti navrhování přehrad, TBD a při zvládání poruch a kritických situací.

 

Na konferenci vystoupil s příspěvkem Ing. Švancara a Ing. Havlát a pánové měli přednášku na téma:

  • VD Vlachovice – specifické otázky přípravy 
  • Využití metodiky BIM u hydrotechnických staveb

 

Součástí konference Přehradní dny byly také exkurze:

  • Pilířová přehrada - VD Fláje (unikát ve střední Evropě),
  • Oprava bezp. přelivu a abrazní sruby na VD Nechranice
  • Lokalita přehradního profilu připravovaného VD Kryry, na němž se podílíme.

 

Investorovi (Povodí Ohře s.p.) jsme v rámci poslední z exkurzí zajistili podporu k podání aktuálních informací z předprojektové přípravy – dopolední skupině podali informace spolu s investorem geologové ze spolupracující fy. AZ Consult spol. s r.o. (IGP bylo zahájeno v řádu jednotek dnů před přehradními dny), v odpolední skupině informace od investora dolnili pracovníci AQT.

V rámci účasti na PD ve volném čase projektanti navštívili i lokalitu Kryry za účelem obhlídky aktuálně zahájeného IGP, proběhla konzultace s vedoucím geologem.

V rámci PD zasedal i Český přehradní výbor, jehož je AQT skupinový člen, někteří naši pracovníci mají i tu čest být členy individuálními. Jejich řady v letošním rozšířili 2 kolegové Ing. Tupý a Ing. Ohera. Ing. Švancara byl zvolen do výkonné rady ČPV.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 31.05.2021

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.