Aktuality

Protipovodňová ochrana Olomouce - II.B etapa

Datum: 11.02.2020

Olomouc patří mezi nejstarší města České republiky a vždy patřila také mezi ta nejdůležitější. Ve středověku byla správním centrem Moravy a po Praze druhým největším městem. Časem ji v tomto předstihlo město Brno, i přesto je Olomouc v současnosti významným centrem vzdělání i historie včetně kulturního, sportovního a společenského života. Aktuálně je také místem největší investiční akce státního podniku Povodí Moravy – realizace II.B etapy protipovodňových opatření.
Tato investičně nejnákladnější a technicky nejsložitější etapa PPO Olomouce zásadně změní vzhled historického jádra města, kdy mezi mosty Komenského a Masarykova až po ul. Šmeralova vznikne veřejně přístupná náplavka šířky až 12 m. Kolem kolejí Univerzity Palackého až k mostu Kosmonautů je již realizován a pro obyvatele bude letos otevřen atraktivní úsek rozšířené bermy (SO 02.3) s prvky zpřírodnění (paralelní koryto se zálivy), cyklostezkami, kotvištěm pro tzv. Ololoď a mnoha odpočinkovými prvky (pobytová schodiště, lavičky, park Kavaleristů na protějším levém břehu). Cílem bylo nejenom požadované zkapacitnění koryta, ale především zpřístupnění řeky lidem a vytvoření zajímavého prostoru pro volnočasové aktivity. Účelem PPO je zvýšit kapacitu řeky Moravy v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá cca 380-leté povodni.
Celková délka II.B etapy zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy nad most Komenského. Stavba za 655 mil. Kč (náklady stavební části) navazuje na dokončenou etapu I. (obtokový kanál u Plynárny, realizace 2006) a etapu II.A (úsek od železniční trati po obtokový kanál, realizace 2013). Financování je zajištěno z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“ (2014 - 2019). Současně se na nákladech podílejí v menší míře i Statutární město Olomouc (související investice města) a Olomoucký kraj (most Komenského). 
Hlavní práce na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce odstartovaly 3. dubna 2018. Dobu trvání stavby se podařilo zhotoviteli zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Výstavba II.B etapy PPO navzdory velkému množství nepředvídatelných komplikací běží podle harmonogramu. AQUATIS a.s. jako projektant dílčích SO (SO 02 Koryto Moravy, SO 05 Přeložka OK4D, SO 07 Kanalizační sběrač D atd.) zajišťuje při realizaci autorský dozor společně s GP stavby (spol. SWECO Hydroprojekt a.s.). K dnešnímu dni je prakticky dokončený úsek u UPOL (SO 02.3) a most Komenského u Bristolu (SO 04), který je zprůjezdněn již od 18.12. 2019. S ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a průběh okolní stavby most zatím užívají pouze vozidla hromadné dopravy, IZS a chodci.
V současnosti stavba II.B etapy vstupuje do své druhé poloviny a hlavní práce budou nyní probíhat na tramvajovém mostě Masarykova, ražené štole pro sběrač D, vrtaných pilotách a následně na obkladech nábřežních zdí a veřejné náplavce samotné. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře tramvajový most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po polovinách (po zajištění provizorních přeložek inženýrských sítí a s vyloučením průjezdu tramvají). Předpokládané dokončení mostu Masarykova bude do poloviny roku 2022. Most se stane díky svému architektonickému ztvárnění (ateliér DRNH) nepochybně technickou raritou (nosné ocelové konstrukci se již od počátku přezdívá „rejnok“) a budoucí dominantou města Olomouce.
I po dokončení II.B etapy (léto 2022) však nebude město ochráněno před povodněmi. Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce zajistí až III. etapa PPO (úsek Moravy nad mostem Komenského), která definitivně uzavře inundaci nad městem ohrázováním a pohyblivým uzávěrem se vyloučí Střední Morava z převádění povodňových průtoků. Tato etapa bude také komplikovaná, nejen kvůli své délce, ale i z důvodů realizace čerpací stanice vnitřních vod plánované při soutoku Moravy a Střední Moravy. Projektová příprava této III. etapy je zatím v plenkách – zadavatel SMOl aktuálně připravuje podklady pro architektonickou soutěž (pozn. předchozí 2 soutěže na DUR a DSP byly zrušeny). Poslední IV. etapa PPO (Morava, ř.km 230,728 až 231,934) je aktuálně rovněž ve fázi projektové přípravy (DUR, DSP, DPS) a projektově etapu pro Povodí Moravy s. p. řeší firma Dopravoprojekt Brno a.s.

Více info zde: www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.