Aktuality

Přerov - rekonstrukce kanalizačního sběrače NA

Datum: 28.01.2021

Na konci roku 2020 byla dokončena stavba rekonstrukce kanalizačního sběrače NA ve městě Přerově, která spočívala ve výměně potrubí kanalizace v ul. Za Mlýnem a Osmek. Společnost AQUATIS a.s. se na uvedené stavbě podílela od přípravy projektové dokumentace po výkon autorského dozoru pro investora na stavbě.
Hlavním účelem dokončené stavby bylo provést výměnu starého a kapacitně nedostačujícího kanalizačního potrubí, které bylo při větších srážkových událostí přetížené, což způsobovalo natlakování odpadních vod v potrubí a jejich samovolné vytékání do sklepních prostor přilehlých nemovitostí. Vzhledem k špatnému stavebnětechnickému stavu stávající kanalizace a vedení kanalizace v blízkosti vodního toku Strhanec, docházelo také k nátoku balastních vod do kanalizačního systému, a tím pádem k většímu přítoku odpadních vod k čištění na ČOV Přerov.
Dotčená lokalita se vyznačuje poměrně rovinatým charakterem, a proto při samotném návrhu rekonstrukce byl kladen velký důraz na zlepšení spádových poměrů v kanalizaci, volbu optimální dimenze potrubí a volbu vhodného materiálu potrubí s co nejmenší drsností potrubí. Pro realizaci stavby byly vybrány trouby ze sklolaminátu v profilech DN600 až DN1000, které požadované vlastnosti v co největší míře splňovaly. Součástí stavby byla také výměna veřejných částí kanalizačních přípojek a obnova dotčených povrchů. V průběhu stavby bylo nutné zohlednit nutnost zachování provozu kanalizace a dodržet požadavky na zachování dopravní obslužnosti území. 
Největším specifikem předmětné stavby bylo vedení kanalizace napříč korytem vodního toku Strhanec a umístění kanalizace těsně pod niveletu vodního toku. Při výstavbě bylo nutné zajistit snížení průtoku ve vodním toku a s ohledem na ochranu životního prostředí zajistit minimální negativní vliv stavby na vegetaci na březích a v okolí vodního toku a zároveň zaručit zachování přijatelných životních podmínek populace velevruba tupého a ostatních velkých mlžů, které jsou chráněnými živočišnými druhy a ve vodním toku se vyskytují. Na vodním toku Strhanec se nachází také několik malých vodních elektráren, jejichž provoz nesměl být realizací předmětné stavby ohrožen.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.