Aktuality

Protipovodňová ochrana obce Bílsko – poldr na Bílském potoce

Datum: 08.06.2021

V roce 2020 byly dokončeny závěrečné práce na výstavbě objektů suché nádrže Bílsko. Poldr bude chránit zástavbu níže položené obce Bílsko rozkládající  se podél Bílského potoka. Bílský potok představuje nevelkou vodoteč, která je levostranným přítokem řeky Blanice. Potok,  protékající v okrese Strakonice Jihočeským krajem, má povodí o celkové ploše 29.058 km2. Účelem výstavby vodního díla bylo zajištění transformace povodňových vln procházejících korytem Bílského potoka. Návrhový stoletý povodňový průtok Q100= 25 m3.s-1 bude průchodem suchou nádrží redukován na Q100T=7.60 m3.s-1 při vystoupání hladiny vody v nádrži na úroveň kóty 471.60 m n. m. Kontrolní povodňový průtok Q1000=49.00 m3.s-1 bude nádrží snížen na Q1000T=32.38 m3.s-1.  Vodní dílo zahrnuje zemní hráz, výpustný objekt s bezpečnostním přelivem, úpravy v zátopě a odtokové koryto. Hlavním stavebním objektem vodního díla je homogenní zemní hráz délky 201 m.  Hráz je umístěna ve vhodném hrázovém profilu mezi tělesem místní komunikace a strmě se zvyšujícím zalesněným pravým svahem údolí Bílského potoka. Koruna hráze šířky 4.00 m vystupuje na úroveň kóty 171.60 m n. m., 6.50 m nad údolní dno. V koruně hráze je vedena štěrková obslužná komunikace šířky 3.00 m. Těleso homogenní hráze o objemu 19 500 m3  je nasypáno ze zemního materiálu vytvořeného ze směsi štěrkovito-jílovitých písků a písčito-jílovitých štěrků. Návodní líc  hráze upravený do sklonu 1 : 2.5 je opevněn hrubým kamenivem drceným uloženým ve dvou konstrukčních vrstvách. Vzdušní líc hráze je proveden ve sklonu 1 : 2 a zatravněn. Tělesem hráze prochází železobetonový výpustný objekt s bezpečnostním přelivem. Výpustný objekt tvoří polorámová železobetonová konstrukce šířky 4.40 m,  jejíž délka dosahuje 40.50 m. Transformaci povodňových průtoků při průchodu nádrží umožňuje výtokový otvor v čelní zdi objektu o rozměrech 1000x1000 mm hrazený stavidlem. V úrovni koruny hráze je polorám výpustného bloku překlenut mostní konstrukcí rozpěrákového typu. Část sdruženého objektu vybíhající do prostoru nádrže plní funkci bezpečnostního přelivu. Zaoblená přepadová hrana bezpečnostního přelivu dosahuje kóty 470.50 m n. m. Bezpečnostní přeliv je tvořen dvěma podélnými přelivnými hranami a čelní zdí objektu. Nad bezpečnostním přelivem je osazena ocelová obslužná lávka propojující korunu hráze s čelní zdí sdruženého objektu. Lávka umožňuje manipulace se stavidlovým uzávěrem výtokového otvoru. Podél sdruženého objektu sestupuje po návodním líci hráze kamenné schodiště umožňující sestup z koruny hráze do zátopy. Na boční římse schodiště je osazena vodočetná lať umožňující odečty vodních stavů na vodním díle. Napojení sdruženého objektu nad hrází umožňuje nové přívodní koryto vybudované v délce 93.20 m. Šikmé břehy přívodního koryta jsou opevněny těžkým kamenným záhozem a zatěsněny fólií. Podtékání hráze vodního díla brání návodní těsnící koberec tloušťky 600 -1200 mm. V místě původního přejezdu potoka je v zátopě vybudován nový propustek DN 1000. V podhrází bylo vystavěno nové odpadní koryto v délce 105.10 m. Vzdušní pata zemní hráze vodního díla je zabezpečena přitěžovacím přísypem dosahujícím výšky 1.00 m. Úsek odpadního koryta navazující na sdružený objekt je opevněn těžkým kamenným záhozem. Výše investičních nákladů na výstavbu poldru Bílsko dosáhla 52 mil. Kč.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.