Headlines

Světový den vody 2021 - Ocenění Vodohospodářské stavby za rok 2020

Date: 12.05.2021

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem letošního dne oslav vody bylo Valuing Water (Hodnota vody). Populace ve světovém měřítku roste a tím i spotřeba vody. Nyní lidstvo již využívá asi 56 % zásob sladké vody, v blízkém budoucnu má hodnota činit asi 70 %. V dnešní době přístup k dostatečnému množství vody nemá téměř 900 milionů lidí nebo má k ní pouze velmi obtížný přístup. Proto je třeba si uvědomit tu správnou „hodnotu vody“ a šetřit s ní. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se vzhledem k přetrvávající pandemické situaci uskuteční, bude-li to možné, až v rámci konání tradiční konference Vodní toky 2021.
Do soutěže VHS roku 2020 byly za AQUATIS přihlášeny a oceněny následující stavby: Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách. V této kategorii se hodnotily stavby v nákladech nad i pod 50 milionů korun. V kategorii pod 50 miliónů korun byla oceněna naše společnost AQUATIS a.s. za projekt stavby "VD Morávka – rekonstrukce MVE Morávka", kde investorem bylo Povodí Odry s.p. a zhotovitelem stavby byl Metrostav a.s., divize 6. Zvláštní ocenění SVH ČR získala stavba "Napojení odstavných ramen Dyje", kde investorem bylo Povodí Moravy, s.p.  a zhotovitelem Ekostavby Brno, a.s. Všem oceněným blahopřejeme.   

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.