Headlines

Čerpací stanice odpadních vod Troubky, lokalita Vrbí - zpracování PD v BIM

Date: 20.01.2022

V měsíci prosinci 2021 byla dokončena rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v obci Troubky, jejímž cílem byla výměna (repasování) zastaralé technologie a výměna nevhodného zastřešení, z důvodu úniku zápachu do okolí. V rámci požadovaných prací jsme před zpracováním projektové dokumentace provedli zmapování objektu 3D scannerem a stavebně-technický průzkum stávajících betonových konstrukcí, které při obhlídce objektu vykazovaly poměrně značné narušení. Tento průzkum byl proveden i z důvodu vyhotovit dokumentaci stávajícího stavu, kterou měl objednatel v poměrně omezeném rozsahu. Vzhledem k nepřístupnosti vnitřních prostor a pro potřeby objednatele z hlediska budoucího provozování byl objekt zpracován pomocí BIM (informační model budovy).Na základě takto zpracovaného modelu a vyhodnocení stavebně-technického stavu byl proveden návrh výhledového stavu, který byl zpracován rovněž metodou BIM. V rámci projekčních prací pak na základě všech zpracovaných podkladů a po projednání se zhotovitelem bylo rozhodnuto, že součástí rekonstrukce objektu bude:

  • obnova betonových konstrukcí, které jsou částečně narušené
  • úprava dna jímky ČS pro zlepšení hydraulických vlastností
  • repase technologické části (čerpadla, úprava měření)
  • výměna zastřešení objektu jímky ČS 
  • doplnění vzduchotechnicky u jímky ČS

Kapacita a struktura technologického vybavení stávající ČSOV zůstane po provedené rekonstrukci nezměněna.

  • Přítok na ČSOV je v množství: Q max = 600 l/s
  • Čerpaný výkon:                         Q splašků = 1x10 l/s, Q dešťů = 2x260 l/s

Hlavním cílem rekonstrukce bylo zajištění potřebného výkonu čerpání splaškových a dešťových vod z ČSOV odváděné kanalizačním systémem, prodloužení životnosti technologického vystrojení, zajištění odvětrání celého objektu a úpravu stavební části spodní stavby, hlavně úprava dna nátokového žlabu na šneková čerpadla, s ohledem zabránění usazování hrubých sedimentů na dně jímky.

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.