Headlines

Protipovodňová ochrana OLOMOUCE – II.B ETAPA

Date: 05.01.2023

Koncem roku 2022 byla v Olomouci na řece Moravě dokončena další z etap protipovodňové ochrany (PPO) města – konkrétně II.B etapa PPO. Jednalo se o největší investiční akci Povodí Moravy, s. p. za poslední roky a lze říci, že i technicky nejsložitější etapu PPO Olomouce. Dokončená stavba zásadně změnila vzhled historického jádra města, kdy mezi mosty Komenského a Masarykova vznikla veřejně přístupná náplavka šířky až 12 m. Součástí úprav byly také 2 mosty Masarykova a Komenského a navazující silniční řešení a křižovatky. Úpravy na zkapacitnění koryta řeky Moravy včetně 2 nových mostů se realizovaly od dubna 2018 do října 2022 za celkové náklady stavební části 658,135 mil. Kč (bez DPH). V rámci prací na zkapacitnění koryta Moravy bylo nutné přeložit velké množství inženýrských sítí a po celou dobu stavby (a následně i po stavbě) se prováděl geotechnický monitoring vlivů stavby na okolní zástavbu. 
Veřejná náplavka jako součást koryta je vodním dílem – bude i nadále majetkem Povodí Moravy a město ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě, pro posezení lidí jsou na několika místech umístěny pískovcové sedáky. Nad náplavkou vzniknou v rámci souvisejících investic města 2 vyhlídkové terasy s lavičkami a pítkem, bude zde možné provozovat drobné občerstvení i různé společenské aktivity jako koncerty či různá představení, půjčování lodiček apod. Vše v náplavce umístěné ale musí být mobilní kvůli jejímu zaplavování (předpoklad zatopení je až 30 dnů v roce) a proto pravidla provozu stanoví provozní řád.
Kolem VŠ kolejí Univerzity Palackého až k mostu Kosmonautů byl již v roce 2020 zrealizován a veřejnosti otevřen atraktivní úsek rozšířené bermy s prvky zpřírodnění (paralelní koryto se zálivy), stezkami pro pěší a cyklisty, kotvištěm pro lodě a s mnoha odpočinkovými prvky (pobytová schodiště, lavičky a součástí byl také park Kavaleristů na protějším levém břehu). Cílem projektantů bylo nejenom požadované zkapacitnění koryta řeky Moravy v centru města na úroveň 650 m3/s (přibližně 380-letá voda), ale především zpřístupnění řeky lidem a vytvoření zajímavého prostoru pro volnočasové aktivity, sport a rekreaci.  
Celková délka II.B etapy zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy nad most Komenského. Stavba II.B etapy navazuje na již dokončenou I. etapu (obtokový kanál u Plynárny, realizace 2006) a II.A etapu (úsek od železniční trati po obtokový kanál, realizace 2013). Ani po dokončení této komplikované II.B etapy však nebude město Olomouc ochráněno před povodněmi. Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce zajistí až III. etapa PPO (úsek Moravy nad mostem Komenského), která definitivně uzavře inundaci nad Olomoucí jejím ohrázováním a pohyblivým uzávěrem se vyloučí Střední Morava z převádění povodňových průtoků. Tato etapa bude také komplikovaná, nejen kvůli své délce, ale i z důvodů realizace čerpací stanice vnitřních vod, která bude stát při soutoku řeky Moravy a Střední Moravy. 
Zatímco podobu III. etapy PPO Olomouce ukáže teprve architektonická soutěž, kterou připravuje město, poslední IV. etapa (Morava, ř.km 230,728 až 231,934) už má „zelenou“. Část na Nových Sadech (IV.A etapa) již má platné stavební povolení a v roce 2023 tak může začít její výstavba. Na rozdíl od právě zrealizované II.B etapy, která byla velmi limitovaná okolní zástavbou (a tím byla i technicky velmi náročná) nabízí IV.A etapa možnost propojení PPO s revitalizací vodního toku využitím přírodě blízkých opatření a současného vzniku nových biotopů.

 

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.