Vodárenství

Vodárenství je jedním z významných oborů činnosti společnosti AQUATIS a.s..

Zahrnuje jímání, odběr, úpravu, dopravu a distribuci vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Součástí dokumentace vodárenských staveb jsou nezbytné průzkumy (průzkum geodetický, hydrologický, hydrogeologický, inženýrskogeologický, chemickotechnologický), studie, generely, strategické plány rozvoje vodovodů na úrovni krajů, všechny stupně projektových dokumentací, provozní řády.

Jímání, odběr a úprava vody
Odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží, jímání podzemních vod. Návrh úpravy vody podle závěrů průzkumů k dosažení její jakosti v souladu s legislativními požadavky a požadavky odběratelů. Úpravny pitné vody, vody pro průmysl a zemědělství (závlahy).

Doprava vody
Doprava vody surové i upravené vodovodními řady a sítěmi, gravitačně nebo čerpáním, včetně potřebné akumulace a distribuce. Matematické modelování distribučních sítí a vodojemů.

Modernizace a řízení provozu
Návrh způsobu provozování a řízení provozu, monitoring, měření, regulace, přenos dat, optimalizace a zabezpečení provozů městských vodovodních sítí, úpraven vody a vodárenských soustav a objektů.

Intenzifikace vodárenských objektů a zařízení
Vyhodnocení existujícího provozu, návrh doplnění technologie pro úpravu vody, rekonstrukce stavebních, technologických a elektro částí, řídícího systému apod.