Vodohospodářské plány a koncepce

Společnost AQUATIS a.s. se od počátku procesu plánování v oblasti vod podílela na jeho metodické přípravě a byla hlavním zpracovatelem řady koncepčních a plánovacích dokumentů, jak podle Rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z roku 2000, ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky), tak podle Povodňové směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik z roku 2007).
Plánování podle Rámcové směrnice probíhá ve třech cyklech (2010 – 2015, 2016 – 2021 a 2021 – 2027). Plány koncepčně harmonizují základní veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků sucha a povodní a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plány povodí se zpracovávají na třech úrovních jako Plány dílčích povodí, Národní plány povodí a Mezinárodní plány povodí.
V rámci procesu plánování podle Povodňové směrnice se pořizují Plány pro zvládání povodňových rizik, jejichž sestavení předchází hydrodynamické modelování úseků toků a zpracování map povodňových nebezpečí a rizik v tzv. Oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR), návrhy efektivních protipovodňových opatření a zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.
 
Společnost AQUATIS a.s. byla hlavním zpracovatelem či spoluřešitelem řady dokumentů podle Rámcové či Povodňové směrnice:
• Plán oblasti povodí Dyje 2010 – 2015, Plán oblasti povodí Moravy 2010 – 2015
• Plán oblasti povodí Odry 2010 – 2015
• Maketa plánu dílčího povodí pro období 2016 – 2021
• Plán dílčího povodí Dyje 2016 – 2021, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016 – 2021
• Plán dílčího povodí Horní Odry 2016 – 2021
• Dokumentace OsVPR v dílčím povodí Horní Odry 2016 – 2021
• Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Moravy a povodí Dyje 2016 – 2021
• Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska 2016 – 2021
• Posúdenie VN Tichý Potok podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode 
• Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry pro období 2021 – 2027 včetně Dokumentace OsVPR
• Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Moravy, s.p. pro období 2021 – 2027
• Hodnotenie a manažment povodňových rizík vodných tokov na Slovensku podle Povodňové směrnice pro období 2021 – 2027