Jakostní a bilanční studie povodí vodních toků a nádrží

AQUATIS a.s. se dlouhodobě zabývá analýzou a modelováním jakosti povrchových vod, zejména v povodích vodárenských a rekreačních nádrží postižených eutrofizací. Zpracované jakostní modely se staly účinným nástrojem k detailní analýze povodí i vlastních nádrží, k bilanci všech zdrojů znečištění (bodových i plošných) a simulaci reálných procesů v říční síti při jeho šíření, včetně zohlednění samočistících schopností toků a nádrží. Bilanční modely dokáží podat velmi dobrý obraz o rozsahu a struktuře znečištění v různých místech říční sítě a umožňují tak identifikovat klíčové zdroje znečištění, na něž je třeba zaměřit pozornost.
Díky jakostním modelům je možné simulovat dopady různých scénářů opatření, vyhledat soubory nejefektivnějších opatření a zacílit finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů na místa s nejvyšší efektivitou vynaložených nákladů. 
Příklady zpracovaných jakostních a bilančních studií povodí vodních toků a nádrží:
• Studie Čisté povodí Svratky, Jakostní model povodí nad VN Brno 
• Studie proveditelnosti k realizaci opatření na VN Brno
• Realizace opatření na VN Brno, I. – IV. etapa
• Snížení eutrofizace v povodí VN Slezská Harta 
• Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice
• Studie vodního prostředí na Svitavsku 
• Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov
• Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad VD Nové Mlýny
• Posouzení vlivu NJZ EDU na stav vodních útvarů pod VD Mohelno po VD Nové Mlýny
• Posouzení vlivu zvýšeného množství odpadních vod z papíren Mondi Štětí na kvalitu vody v Labi
• Optimalizace ochrany vody a půdy v povodích vodních zdrojů - analýza povodí Bílého potoka ve vztahu k VD Vír
• Řešení kvality vody VD Hostivař
• Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky
• Hlučínské jezero – analýza rizik změny manipulace a průtokového režimu na kvalitu vody 
• Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do VD Orlík
• VD Vlachovice – studie kvality vody v povodí, prognóza jakosti vody v nádrži
• Modelování́ významnosti zdrojů fosforu a návrhy opatření v povodí Labe