Životní prostředí, dotační poradenství

Společnost AQUATIS a.s. působí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a má dlouholeté zkušenosti v poskytování technické pomoci a poradenství při zajištění čerpání finančních prostředků z fondů Evropské Unie (EU) a národních dotačních programů. 
 
Poradenství a služby v oblasti životního prostředí:
• Komplexní servis v oblasti posuzování vlivů záměrů, strategických dokumentů i všech úrovní územně plánovacích dokumentací na životní prostředí (EIA, SEA) 
• Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC včetně zajištění všech dílčích podkladových studií a analýz
• Environmentální monitoring (monitoring čistíren odpadních vod, průzkum a monitoring výustí kanalizace v povodí vodních nádrží, monitoring a vyhodnocení povodí vodních toků apod.)
 
Poradenství a služby v oblasti dotačního poradenství:
• Analýza dotačních možností
• Zpracování žádostí o poskytnutí podpory
• Zpracování studií proveditelnosti projektu, analýz nákladů a přínosů (CBA) a dalších příloh žádostí v závislosti na podmínkách konkrétního dotačního programu
• Zastoupení klienta při jednání s příslušnými orgány