Kanalizace

Kanalizace, které zahrnují zařízení pro příjem a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území sídlišť, průmyslových a zemědělských provozů, jsou jednou ze stěžejních činností společnosti AQUATIS a.s.
Příprava kanalizačních staveb je podmíněna nezbytnými průzkumy: průzkum geodetický, hydrologický, inženýrskogeologický, hydrogeologický, chemickotechnologický.

Stokování
Stokové sítě jednotné, oddílné a modifikované soustavy. Stokové sítě pro odpadní vody splaškové, dešťové, průmyslové aj.
Systémy sítí gravitačních, tlakových, podtlakových a kombinovaných. Uložení stok v kolektorech.
Dimenzování stok, jejich prostorové uspořádání; materiál, zakládání, vztah k vodnímu recipientu.
Způsob provádění v otevřeném výkopu, tunelováním, štítováním.

Objekty na stokových sítích
Šachty všech typů a velikostí, měrné šachty, odlehčovací komory, výustě, shybky, podchody pod dráhou a pozemními komunikacemi, čerpací stanice všech velikostí a typů.

Práce spojené s obnovou
Rekonstrukce stávajících sítí všemi dnes používanými technologiemi, obnova sítí bezvýkopovými technologiemi.

Městské inženýrství
Vodní stavitelství svojí přirozenou povahou využívalo odedávna i podzemní prostory, především k vedení vody. V současné době se do podzemí umísťují vodohospodářské a jiné stavby (vodní elektrárny, čistírny odpadních vod, ochranné konstrukce pro podzemní vedení apod.). To je důvodem, proč je v AQUATIS a.s. věnována této náročné inženýrské specializaci taková pozornost.
I přes oprávnění k projektování činností prováděných hornickým způsobem podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb., spolupracuje AQUATIS a.s. v tomto oboru s příslušnými výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Štoly
pro vedení vody, pro provádění průzkumu, pro komunikační účely.

Tunely
pro vedení pitné, užitkové a odpadní vody, jako přivaděče a odpady vodních elektráren, pro dopravu a přístup.

Šachty
jako vyrovnávací komory na tlakových přivaděčích a odpadech a jako přístupy do kaveren a kolektorů.

Kaverny
pro strojovny vodních elektráren, čistírny odpadních vod, pro uložení odpadů apod.

Kolektory
pro uložení vedení k zásobování vodou, energií a k přenosu informací v místech soustředěné zástavby
(v centrech měst, pod komunikacemi).

Používané metody výstavby podzemních staveb:
• stavby navrhované a prováděné podle zásad nové rakouské tunelovací metody,
• stavby prováděné mechanizovanými razicími štíty,
• klasická ražba hornickým způsobem,
• stavby v hloubených výkopech.