Protipovodňová ochrana

Cílem staveb protipovodňové ochrany (PPO) a opatření pro omezení negativních účinků velkých vod je snížit rizika ztrát lidských životů a škod na majetku a životním prostředí za povodní. Tato opatření a stavby jsou významnou součástí činností zajišťovaných společností AQUATIS a.s.

Po extrémních povodích, které postihly území ČR v minulém období, se změnilo vnímání naléhavosti přípravy preventivních protipovodňových opatření. Současně došlo k přehodnocení přístupu ohledně návrhu protipovodňových opatření a staveb. Základem je stanovení koncepce ochrany před povodněmi, předmětem studií protipovodňové ochrany je komplexní vyhodnocení aktuální situace zájmového území, stanovení slabých míst a vymezení cílů ochrany před povodněmi, včetně návrhu postupu řešení a konkrétních opatření. V daném území se na podkladě matematických modelů vyhodnocují povodňová rizika a vymezují záplavová území, ve kterých pak platí zákonná omezení v jejich využívání. Na tyto koncepční podklady pak navazují organizační opatření typu povodňových plánů. Návrhy protipovodňové ochrany jsou rovněž nezbytnou součástí generelů odvodnění a územních plánů.

Zatímco v minulosti se byla ochrana před povodněmi řešena téměř výhradně technickými opatřeními zaměřenými na zvýšení kapacity vodních toků, v současné době se dává přednost řešením bližším přírodě, které zpomalí průběh povodní a jsou schopny zadržet vodu v území. Jedná se například o rozšíření koridoru pro průchod povodně v území, budování odsazených hrází a revitalizace vodních toků, přizpůsobení území pro zatápění za povodní a výstavbu ochranných nádrží. 

Technická opatření jsou nadále významnou součástí protipovodňové ochrany a uplatňují se zejména v průchodu zastavěným územím. Jsou to zejména ochranné hráze, zídky a stěny, systémy mobilního hrazení a pod. Důležitou součástí staveb PPO je i řešení spodní stavby s ohledem na statickou a filtrační stabilitu podloží. Stavby PPO je nutno vždy řešit i s ohledem na problematiku vnitřních vod, tj vod, které se mohou soustřeďovat v chráněném území. Proto je nedílnou součástí každé koncepce i návrh drenážních systémů, odvodnění, propustí, hradidlových komor, stacionárních nebo mobilních čerpacích stanic, apod. 

Při zpracování podkladových koncepční analýz se vyhodnocují podkladová geografická data a provádějí se hydrologické analýzy a modelové práce na hydrodynamických matematických modelech. Pro návrh konkrétních staveb je pak nezbytné uskutečnit v nezbytném rozsahu inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. 

Společnost AQUATIS a.s. zajišťuje zpracování veškerých dokumentací souvisejících s PPO, od koncepčních studií, studií proveditelnosti až po projektové dokumentace všech stupňů, včetně zajištění podkladů a specializovaných analýz.