Vodní nádrže a přehrady

Přehradní stavby na vodních tocích a malé vodní nádrže jsou stavbami, které vytvářejí podmínky pro využití řady užitků a ovlivnění odtokových poměrů požadovaným způsobem. Přehrady představují především zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro zajištění požadavků na odběry vody průmyslu, zemědělství i udržení minimálních průtoků ve vodních tocích. Dále plní úkoly při ochraně před povodněmi, mohou mít energetické využití, krajinotvorné a environmentální funkce, rekreační využití apod.

Mezi vodní nádrže se řadí zejména.

Přehrady (nádrže s akumulačním objemem nad 2 mil. m³ a hloubkou nad 9 m). Hráze přehrad mohou být sypané, betonové či zděné, součástí přehrady jsou jejich funkční objekty (výpusti, bezpečnostní přelivy, odběrná zařízení, přivaděče, atd.)
Nádrže přečerpávacích vodních elektráren.
Malé vodní nádrže (nádrže s akumulačním objemem pod 2 mil. m³ a hloubkou do 9 m), které mohou mít zejména účely retenční, rekreační, krajinotvorné a environmentální, závlahové, rybochovné, dočišťovací, požární aj.
Suché nádrže (jednoúčelové ochranné nádrže).
Rybníky malé nádrže zejména s rekreační, krajinotvornou či rybochovnou funkcí.

V činnostech společnosti AQUATIS a.s. zaujímají aktivity týkající se vodních nádrží všech parametrů významné postavení.

Poslední dokončenou přehradou v ČR je VD Slezská Harta na řece Moravici (1997), kde společnost AQUATIS a.s. působila jako generální projektant. V následujícím období zajišťovala společnost AQUATIS a.s. projekční přípravu rekonstrukcí řady přehrad v ČR, jejichž důvodem bylo přehodnocení bezpečnosti vodních děl za povodní i požadavky na zajištění dobrého technického stavu přehrad pro následující období provozu (VD Bystřička, VD Morávka, VD Nechranice, VD Mšeno, VD Těrlicko, VD Šance, VD Kružberk, VD Opatovice, VD Boskovice, VD Orlík, VD Hubenov ...)

Po období stagnace v přípravě nových přehradních staveb v současné době již ve společnosti AQUATIS probíhá předprojektová a projekční příprava dalších významných přehradních staveb (VD Nové Heřminovy, VD Vlachovice, VD Kryry, SN Skalička). Zpracování projektové dokumentace zpravidla předchází provedení průzkumů a analýz, v rozsahu podle významu a funkce vodního díla i složitosti podmínek daných jeho umístěním (hydrologické analýzy, geodetické práce, průzkumy inženýrskogeologické a hydrogeologické, aj.). Mimořádná pozornost je věnována environmentálním otázkám neboť přehradní stavby zpravidla představují významný zásah do životního prostředí.