Vodní elektrárny

Příprava a realizace projektů vodních elektráren má trvalé místo v náplni společnosti AQUATIS a.s.
Vodní elektrárny (VE) se významně podílejí na výrobě elektrické energie ve světě i v ČR a řadí se mezi obnovitelné zdroje s dlouhodobou životností. Uplatňují se v místech s dostatečným hydroenergetickým potenciálem, to jest tam, kde je k využití dostupný dostatečný průtok a spád. Jejich koncepce je vysoce variabilní podle místních podmínek a požadavků na provoz a pokrývá rozsah od velkých klíčových zdrojů elektrické energie až po lokální malé distribuované zdroje.
 
Dle návrhového spádu se VE dělí na nízkotlaké (do 20 m), středotlaké (do 100 m) a vysokotlaké.
Dle způsobu provozu se rozlišujeme VE průtočné, špičkové a přečerpávací.
Podle prostorového uspořádání můžeme rozdělit VE příjezové, derivační a přehradní.
VE s instalovaným výkonem do 10 MW se nazývají malé vodní elektrárny (MVE)
 
VE představují efektivní a environmentálně příznivý zdroj čisté primární energie. Specifické místo v elektrizačních soustavách se zvyšujícím se podílem nestabilních obnovitelných zdrojů (fotovoltaické a větrné elektrárny) zaujímají přečerpávací vodní elektrárny, které jsou schopné akumulovat energii v době jejího přebytku a dodávat energii v období nedostatku a poskytovat další služby pro stabilizaci soustavy.
Zpracování projektové dokumentace obdobného stavebního záměru předchází zpravidla provedení potřebných průzkumů a analýz, v rozsahu podle významu a funkce elektrárny i složitosti podmínek daných jejím umístěním (geodetické práce, průzkumy inženýrskogeologické a hydrogeologické, environmentální, hydrologické analýzy aj.).
Pro vodní elektrárny všech typů a velikostí, včetně elektráren přečerpávacích, nabízí společnost AQUATIS zajištění veškerých činnosti od koncepční přípravy a studií proveditelnosti, přes financování i zajištění partnerů pro projekty EPC, projekční přípravu až po součinnost při výstavbě a uvádění do provozu. Tyto činnosti se týkají jak výstavby nových VE, tak jejich rekonstrukcí.