Inženýrské činnosti

V dnešním komplexním prostředí a náročném procesu stavebního řízení se již stává standardem, že kromě vlastní projekční činnosti zajišťujeme i proces projednání se stavebními úřady, dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky povolovacích řízení. Výsledkem naší inženýrské činnosti pak je úspěšné dovedení projektu k pravomocnému stavebnímu povolení, zajištění závěrečného stanoviska EIA a všech potřebných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, výkon činnosti autorského dozoru projektanta, výkon činnosti technického dozoru investora, apod.  
Naše inženýrské služby poskytujeme nejčastěji na základě mandátní smlouvy, v rámci které pověřený pracovník společnosti (mandatář) postupuje podle pokynů a v souladu se zájmy investora (mandanta) a má k úkonům spojeným s činností, k níž je pověřen, od mandanta plnou moc.

 

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace