Průzkumné činnosti

Průzkumy poskytují podklady pro návrh inženýrských staveb a stanovení jejich vlivu na životní prostředí. Společnost AQUATIS a.s. zajišťuje tyto průzkumné práce:

Průzkum geodetický

Zpracování podkladů v digitální formě pro dokumentaci vodohospodářských a ostatních staveb (účelové mapy, profily podélné, příčné, údolní apod.). Vyhotovení základní mapy závodu v digitální formě.

Vytyčování staveb a objektů.
Zaměření skutečného provedení staveb.

Vypracování a digitalizace technickoprovozní dokumentace existujících vodovodních a stokových sítí.

Geodetické práce spojené s pozemkovými úpravami.

Inženýrskogeologický průzkum – pro stavby vodohospodářské, pozemní a podzemní: Čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody a vodojemy, zemní hráze vodních i suchých nádrží, protipovodňová opatření, plavební cesty a stavební objekty (jezy, plavební komory, lodní stání), malé vodní elektrárny. Bytové a komerční objekty, silniční stavby. Skládky odpadů – nejen v ČR, ale i v zahraničí, zařízení pro ukládání produktů při spalování uhlí (popelovin, stabilizátu). Kontrola a poradenství při provádění staveb, spolupráce s projektantem a stavebními firmami.

Hydrogeologický průzkum – vyhledání vodních zdrojů, odvodňování stavebních jam, monitoring podzemních vod, hydrogeologická vyjádření pro nakládání s vodami: vyhledání a zřízení zdrojů pitné vody nejen v ČR, ale i v zahraničí, návrh a vyhodnocení čerpacích zkoušek, odběr vzorků podzemní vody, návrh rozsahu a vyhodnocení chemických analýz. Návrh a zřízení monitorovacího systému podzemních vod skládek odpadů, úložišť materiálů, odběry vzorků vod, vyhodnocení chemických analýz. Návrh odvodnění staveb. Posouzení možnosti zasakování srážkových vod, vsakovací zkoušky, sestavení účelových map s vyčleněním oblastí vhodných pro vsakování.

Průzkum chemickotechnologický

Odběry a základní chemické analýzy povrchových, podzemních, odpadních a upravených vod (Osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti – ASLAB Praha). Stanovení agresivity vod.
Monitoring povrchových a podzemních vod včetně monitoringu skládek.
Poradenství v oblasti úpravy a čištění vod.

Chemickotechnologický průzkum komunálních a průmyslových odpadních vod a kalů. Mikroskopické rozbory aktivovaného kalu. Provádění a vyhodnocování testů toxicity a testů odbouratelnosti.

Testování domovních ČOV a zařízení na čištění odpadních vod na zkušebním polygonu v areálu ČOV v Ivančicích.

Zajištění akreditovaných odběru a rozborů všech typů vzorků ve spolupráci s firmou ALS Czech Republic.

Zpracování výsledků rozborů vod, zemin a sedimentů a jejich zhodnocení.

Dlouhodobé sledování kvality podzemních a povrchových vod a hodnocení vývojových trendů.

Držitel certifikátů manažer vzorkování podzemních vod a odpadních vod.