OBORY A SLUŽBY

Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů.

Vodní nádrže a přehrady

Přehradní stavby na vodních tocích a malé vodní nádrže jsou stavbami, které vytvářejí podmínky pro využití řady užitků a ovlivnění odtokových poměrů požadovaným způsobem. Přehrady představují především zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro zajištění požadavků na odběry vody průmyslu, zemědělství i udržení minimálních průtoků ve vodních tocích. Dále plní úkoly při ochraně před povodněmi, mohou mít energetické využití, krajinotvorné a environmentální funkce, rekreační využití apod.

Mezi vodní nádrže se řadí zejména.

Přehrady (nádrže s akumulačním objemem nad 2 mil. m³ a hloubkou nad 9 m). Hráze přehrad mohou být sypané, betonové či zděné, součástí přehrady jsou jejich funkční objekty (výpusti, bezpečnostní přelivy, odběrná zařízení, přivaděče, atd.)

Více informací
Vodní nádrže a přehrady

Vodní elektrárny

Příprava a realizace projektů vodních elektráren má trvalé místo v náplni společnosti AQUATIS a.s.
Vodní elektrárny (VE) se významně podílejí na výrobě elektrické energie ve světě i v ČR a řadí se mezi obnovitelné zdroje s dlouhodobou životností. Uplatňují se v místech s dostatečným hydroenergetickým potenciálem, to jest tam, kde je k využití dostupný dostatečný průtok a spád. Jejich koncepce je vysoce variabilní podle místních podmínek a požadavků na provoz a pokrývá rozsah od velkých klíčových zdrojů elektrické energie až po lokální malé distribuované zdroje.

Dle návrhového spádu se VE dělí na nízkotlaké (do 20 m), středotlaké (do 100 m) a vysokotlaké.
Dle způsobu provozu se rozlišujeme VE průtočné, špičkové a přečerpávací.
Podle prostorového uspořádání můžeme rozdělit VE příjezové, derivační a přehradní.

Více informací
Vodní elektrárny

Kanalizace

Kanalizace, které zahrnují zařízení pro příjem a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území sídlišť, průmyslových a zemědělských provozů, jsou jednou ze stěžejních činností společnosti AQUATIS a.s.

Příprava kanalizačních staveb je podmíněna nezbytnými průzkumy: průzkum geodetický, hydrologický, inženýrskogeologický, hydrogeologický, chemickotechnologický.

Stokování
Stokové sítě jednotné, oddílné a modifikované soustavy. Stokové sítě pro odpadní vody splaškové, dešťové, průmyslové aj.
Systémy sítí gravitačních, tlakových, podtlakových a kombinovaných. Uložení stok v kolektorech.
Dimenzování stok, jejich prostorové uspořádání; materiál, zakládání, vztah k...

Více informací
Kanalizace

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, zahrnující objekty s příslušným zařízením pro čištění odkanalizovaných odpadních vod, jsou předmětem trvalého zájmu v rámci činností společnosti AQUATIS a.s.

Navrhujeme čistírny odpadních vod různých velikostí:
od městských ČOV (velká města s kapacitou stovek tisíc ekvivalentních obyvatel), přes střední velikosti ČOV (města s kapacitou desítek tisíc ekvivalentních obyvatel), až po ČOV pro menší celky (řádově tisíce ekvivalentních obyvatel), provádíme projektování nových ČOV i modernizaci a intenzifikaci stávajících ČOV, kdy jsou úpravy na ČOV řešeny tak, aby byl zajištěn provoz stávajícího zařízení.

Zajišťujeme:
zpracování projektových podkladů – od průzkumu kanalizací po pasporty...

Více informací
Čistírny odpadních vod

Vodárenství

Vodárenství je jedním z významných oborů činnosti společnosti AQUATIS a.s.

Zahrnuje jímání, odběr, úpravu, dopravu a distribuci vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Součástí dokumentace vodárenských staveb jsou nezbytné průzkumy (průzkum geodetický, hydrologický, hydrogeologický, inženýrskogeologický, chemickotechnologický), studie, generely, strategické plány rozvoje vodovodů na úrovni krajů, všechny stupně projektových dokumentací, provozní řády.

Jímání, odběr a úprava vody
Odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží, jímání podzemních vod. Návrh úpravy vody podle závěrů průzkumů k dosažení její jakosti v souladu s legislativními požadavky a požadavky odběratelů. Úpravny pitné vody, vody pro průmysl a zemědělství (závlahy).

Více informací
Vodárenství

Protipovodňová ochrana

Cílem staveb protipovodňové ochrany (PPO) a opatření pro omezení negativních účinků velkých vod je snížit rizika ztrát lidských životů a škod na majetku a životním prostředí za povodní. Tato opatření a stavby jsou významnou součástí činností zajišťovaných společností AQUATIS a.s.

Po extrémních povodích, které postihly území ČR v minulém období, se změnilo vnímání naléhavosti přípravy preventivních protipovodňových opatření. Současně došlo k přehodnocení přístupu ohledně návrhu protipovodňových opatření a staveb. Základem je stanovení koncepce ochrany před povodněmi, předmětem studií protipovodňové ochrany je komplexní vyhodnocení aktuální situace zájmového území, stanovení slabých míst a vymezení cílů ochrany před povodněmi, včetně návrhu postupu řešení a konkrétních opatření. V daném území se na podkladě matematických modelů vyhodnocují povodňová rizika...

Více informací
Protipovodňová ochrana

Matematické modelování

AQUATIS a.s. je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti matematického modelování ve vodním hospodářství. V rámci našich služeb nabízíme 1D, 2D, kombinované 1D+2D a 3D modely.

Nejčastěji se jedná o:
• hydrodynamické modelování,
• srážkoodtokové modelování,
• modelování erozních procesů,
• modelování jakosti vod

Pro simulace 1D proudění používáme SW MIKE+. Toto rozhraní poskytuje možnost využít funkce programového prostředku ArcGIS jak v podkladové části tak i pro prezentaci výstupů.

Více informací
Matematické modelování

Úpravy a revitalizace vodních toků

Cílem revitalizačních staveb je snaha navrátit stávající upravené toky do přírodě blízkého stavu. Ve městech ale i ve volné přírodě byly v minulosti často napřimovány toky, meliorovány pozemky za účelem odvodnění území a stabilizovány koryta například kamennou dlažbou do betonu. V posledních desetiletích se od tohoto trendu upouští zejména z důvodu, že se přišlo na to, že tyto opatření urychlila průběhy povodní a přispěla k vysušování krajiny.
Zemědělská půda byla častokrát chráněna hrázemi na úkor měst, které byly za povodně o to silněji zasaženy. 

Revitalizačními opatřeními se do přírody vrací tolik potřebné vodní plochy, ať už mokřady, jezírka, vodní nádrže či meandry potoků a řek. Všechna tato opatření slouží k zadržování vody v krajině a k návratu nejenom chráněných živočichů zpět do přírody.

Více informací
Úpravy a revitalizace vodních toků

Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování

Plánování v oblasti vod je, v souladu s § 23 odst. 1 vodního zákona, soustavná koncepční činnost,  jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

• ochrany vod jako složky životního prostředí, včetně vodních a na vodu vázaných ekosystémů
• snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
• udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

Plánování probíhá ve třech cyklech (2010 – 2015, 2016 – 2021 a 2022 – 2027). Každému cyklu předchází přípravné období. Plány povodí se zpracovávají na třech úrovních jako Mezinárodní plány povodí, Národní plány povodí...

Více informací
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování

Vnitrozemská plavba a vodní cesty

V rámci tohoto oboru činnosti společnost AQUATIS a.s. zpracovává různé stupně dokumentací od studie až po dokumentaci skutečného provedení stavby na plavební kanály a kanalizované části vodních toků včetně plavebních zařízení.

Jedná se zejména o plavební komory, lodní zdvihadla, rejdy plavebních komor, nábřežní zdi, překladiště, přístavy pro nákladní plavidla a rekreační plavidla.

Součástí prací jsou též návrhy servisních center sloužících k zásobování plavidel pohonnými hmotami a pitnou vodou a k odběru odpadů. V rámci dodávky jsou též řešeny technologické části zařízení, strojní a elektro. Stavby jsou navrhovány tak, aby co nejméně narušovaly přírodní prostředí. 

Více informací
Vnitrozemská plavba a vodní cesty

Průzkumné činnosti

Průzkumy poskytují podklady pro návrh inženýrských staveb a stanovení jejich vlivu na životní prostředí. Společnost AQUATIS a.s. zajišťuje tyto průzkumné práce:

Průzkum geodetický

Zpracování podkladů v digitální formě pro dokumentaci vodohospodářských a ostatních staveb (účelové mapy, profily podélné, příčné, údolní apod.). Vyhotovení základní mapy závodu v digitální formě.

Vytyčování staveb a objektů.
Zaměření skutečného provedení staveb.

Vypracování a digitalizace technickoprovozní dokumentace existujících vodovodních a stokových sítí...

Více informací
Průzkumné činnosti

Realizace projektů
vakové jezy

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické jezové hradicí konstrukce. Svojí poměrně nízkou cenou a jednoduchým provozem představují ideální řešení pro malé vodní elektrárny a pro další stavby, kde je požadováno vzdutí vodní hladiny a její regulace. Ve společnosti  AQUATIS a.s. jsou vakové jezy projektovány již více než 50 let. Kromě zpracování projektové dokumentace zajišťujeme i jejich dodávku na klíč. Naši pracovníci zajišťují s tím spojený inženýring spočívající v dozoru při montáži, uvádění do provozu a v garančních servisech. AQUATIS a.s. ve spolupráci s výrobcem pryžotextilního materiálu používaného pro vakové jezy - firmou  Rubena s.r.o. realizoval již více než 230 vakových jezů. Kromě asi 110 vakových jezů v České republice, Slovensku a Polsku realizoval AQUATIS a.s. ve spolupráci s rakouskou firmou Hydro-Construct GesmbH...

Více informací
Realizace projektů<br>vakové jezy

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace