Vodní hospodářství

Komplexní projekční a inženýrské služby ve všech oborech vodního hospodářství

Více informací

Projektování metodikou BIM

Využíváme moderní ICT systémy a optimalizované pracovní postupy.

Více informací

Vodní elektrárny

Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení

Aktuální projekty

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Odvádění a čištění odpadních vod komunálního i průmyslového charakteru

Více informací

O společnosti

AQUATIS a.s. je projekční a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí.

Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů.
U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.


Vodní nádrže a přehrady
Vodní nádrže a přehrady
Vodní nádrže a přehrady
Vodní nádrže a přehrady

Vodní nádrže jsou důležitým vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů.

Více informací
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny

Vodní elektrárny představují efektivní a ekologicky příznivý zdroj primární energie s dlouhodobou životností.

Více informací
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace

Kanalizace, které zahrnují zařízení pro příjem a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území sídlišť, průmyslových a zemědělských provozů, jsou jednou ze stěžejních činností společnosti AQUATIS a.s.

Více informací
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, zahrnující objekty s příslušným zařízením pro čištění odkanalizovaných odpadních vod

Více informací
Vodárenství
Vodárenství
Vodárenství
Vodárenství

Zahrnuje jímání, odběr, úpravu, dopravu a distribuci vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství.

Více informací
Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana se stává, zvláště pak v posledních letech, důležitým vodohospodářským opatřením v rámci vodního režimu krajiny zejména pak v intravilánu měst a obcí.

Více informací
Matematické modelování
Matematické modelování
Matematické modelování
Matematické modelování

Matematické modelování

Více informací
Úpravy a revitalizace vodních toků
Úpravy a revitalizace vodních toků
Úpravy a revitalizace vodních toků
Úpravy a revitalizace vodních toků

Vodní toky, výrazně ovlivňující odtokové poměry v krajině, jsou rozhodujícím zdrojem povrchové vody v naší zemi.

Více informací
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování

Plánování v oblasti vod je, v souladu s § 23 odst. 1 vodního zákona, soustavná koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

Více informací
Vnitrozemská plavba a vodní cesty
Vnitrozemská plavba a vodní cesty
Vnitrozemská plavba a vodní cesty
Vnitrozemská plavba a vodní cesty

V rámci tohoto oboru činnosti společnost AQUATIS a.s. zpracovává různé stupně dokumentací od studie až po dokumentaci

Více informací
Průzkumné činnosti
Průzkumné činnosti
Průzkumné činnosti
Průzkumné činnosti

Průzkumy poskytují podklady pro návrh inženýrských staveb a stanovení jejich vlivu na životní prostředí.

Více informací
Realizace projektů<br>vakové jezy
Realizace projektů
vakové jezy
Realizace projektů<br>vakové jezy
Realizace projektů
vakové jezy

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické jezové hradicí konstrukce.

Více informací