Vodní hospodářství [en]

Komplexní projekční a inženýrské služby ve všech oborech vodního hospodářství [en]

More information

Projektování metodikou BIM [en]

Využíváme moderní ICT systémy a optimalizované pracovní postupy. [en]

More information

Vodní elektrárny [en]

Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení [en]

Current Projects

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD [en]

Odvádění a čištění odpadních vod komunálního i průmyslového charakteru [en]

More information

O společnosti

AQUATIS a.s. je projekční a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí.

Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů.
U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.


Vodní nádrže a přehrady [en]
Vodní nádrže a přehrady [en]
Vodní nádrže a přehrady [en]
Vodní nádrže a přehrady [en]

Vodní nádrže jsou důležitým vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů. [en]

More information
Vodní elektrárny [en]
Vodní elektrárny [en]
Vodní elektrárny [en]
Vodní elektrárny [en]

Vodní elektrárny představují efektivní a ekologicky příznivý zdroj primární energie s dlouhodobou životností. [en]

More information
Kanalizace [en]
Kanalizace [en]
Kanalizace [en]
Kanalizace [en]

Kanalizace, které zahrnují zařízení pro příjem a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území sídlišť, průmyslových a zemědělských provozů, jsou jednou ze stěžejních činností společnosti AQUATIS a.s. [en]

More information
Čistírny odpadních vod [en]
Čistírny odpadních vod [en]
Čistírny odpadních vod [en]
Čistírny odpadních vod [en]

Čistírny odpadních vod, zahrnující objekty s příslušným zařízením pro čištění odkanalizovaných odpadních vod [en]

More information
Vodárenství [en]
Vodárenství [en]
Vodárenství [en]
Vodárenství [en]

Zahrnuje jímání, odběr, úpravu, dopravu a distribuci vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. [en]

More information
Protipovodňová ochrana [en]
Protipovodňová ochrana [en]
Protipovodňová ochrana [en]
Protipovodňová ochrana [en]

Protipovodňová ochrana se stává, zvláště pak v posledních letech, důležitým vodohospodářským opatřením v rámci vodního režimu krajiny zejména pak v intravilánu měst a obcí. [en]

More information
Matematické modelování [en]
Matematické modelování [en]
Matematické modelování [en]
Matematické modelování [en]

Matematické modelování [en]

More information
Úpravy a revitalizace vodních toků [en]
Úpravy a revitalizace vodních toků [en]
Úpravy a revitalizace vodních toků [en]
Úpravy a revitalizace vodních toků [en]

Vodní toky, výrazně ovlivňující odtokové poměry v krajině, jsou rozhodujícím zdrojem povrchové vody v naší republice. [en]

More information
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování
Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování
Vnitrozemská plavba a vodní cesty [en]
Vnitrozemská plavba a vodní cesty [en]
Vnitrozemská plavba a vodní cesty [en]
Vnitrozemská plavba a vodní cesty [en]

V rámci tohoto oboru činnosti společnost AQUATIS a.s. zpracovává různé stupně dokumentací od studie až po dokumentaci [en]

More information
Průzkumné činnosti [en]
Průzkumné činnosti [en]
Průzkumné činnosti [en]
Průzkumné činnosti [en]

Průzkumy poskytují podklady pro návrh inženýrských staveb a stanovení jejich vlivu na životní prostředí. [en]

More information
Realizace projektů<br/>vakové jezy [en]
Realizace projektů
vakové jezy [en]
Realizace projektů<br/>vakové jezy [en]
Realizace projektů
vakové jezy [en]

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické jezové hradicí konstrukce. [en]

More information